Publicēts 10 decembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) iesniegusi izskatīšanai 11.decembra valsts sekretāru sanāksmē Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plānu 2015.-2017.gadam, kas ietver detalizētus īstenojamos uzdevumus un veicamos pasākumus.

Izglītības attīstības pamatnostādņu mērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Šī mērķa sasniegšanai ir noteikti arī trīs apakšmērķi - paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru, veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē un uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju.

Lai sekmīgi īstenotu pamatnostādnēs definētos mērķus, ir sagatavots detalizēts pamatnostādņu īstenošanas plāns turpmākajiem trīs gadiem, koncentrējot darbības 12 rīcības virzienos. Par pamatnostādņu īstenošanas plānā 2015.-2017.gadam ietverto pasākumu un uzdevumu ieviešanu ministrija nākamā gada janvārī plāno organizēt sabiedrisko apspriešanu, kā arī tikties un diskutēt ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Plāna projekta saskaņošana ar pašvaldību izglītības pārvaldēm iecerēta 15.janvārī un ar visiem ieinteresētajiem sociālajiem un sadarbības partneriem - 22.janvārī. Savukārt starpministriju saskaņošanas sanāksme plānota 28.janvārī.

Atbilstoši pamatnostādnēs definētajiem mērķiem un īstenošanas plānam 2015.-2017.gadam iecerēts veikt noteiktus pasākumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai un iekļaujošas izglītības nodrošināšanai, piemēram, pilnveidot izglītības saturu, paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kapacitāti, nodrošināt mūsdienīgu izglītības vidi un mācību procesu, kā arī īstenot iekļaujošās izglītības principus un mazināt sociālās atstumtības riskus. Plānots arī paplašināt ārpus formālās izglītības iespēju daudzveidību un pieejamību bērniem un jauniešiem, kā arī izglītības iespējas pieaugušajiem. Tāpat paredzēts pilnveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, sekmēt efektīvu izglītības finanšu resursu pārvaldību, sakārtot izglītības iestāžu tīklu un veicināt izglītības starptautisko konkurētspēju. No 2015.gada izglītības iestādes un pedagogi tiks aicināti arvien aktīvāk iesaistīties vispārējās izglītības satura pilnveidē, jo indikatīvi nākamā gada maijā plānots uzsākt Eiropas struktūrfondu projekta apguvi, kas nodrošinās kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības saturu attīstību. Savukārt no 2015.gada 1.septembra plānota izglītības iestāžu un pedagogu iesaiste vispārējās izglītības satura aprobācijā.

Šā gada 22.maijā Saeimā apstiprinātās Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam nosaka izglītības attīstības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus septiņiem gadiem. Ievērojot to, ka izglītības procesi tieši skar ikvienu iedzīvotāju visās vecuma grupās, pamatnostādnes aptver visus izglītības veidus un pakāpes.

Ar Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāna 2015.-2017.gadam projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40342672