Publicēts 03 novembris 2014

Lai nodrošinātu Latvijas ārējās kvalitātes sistēmas atbilstību Eiropas kvalitātes standartiem un vadlīnijām, Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēs augstskolu un studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu. 

Valdība pirmdien, 3.novembrī, uzklausīja un atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto koncepciju par Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi. Šīs koncepcijas mērķis ir izveidot Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūciju, lai pilnveidotu Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbotos atbilstoši Eiropas kvalitātes standartiem un vadlīnijām un veicinātu Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, atpazīstamību un starptautisku atzīšanu. 

Lai nodotu kvalitātes novērtēšanas nodrošināšanas funkcijas AIC, ir nepieciešams veikt normatīvo aktu grozījumus. Savukārt AIC organizētu savu darbību un pārveidotu struktūru tā, lai varētu nodrošināt kvalitātes nodrošināšanas funkcijas. Plānots, ka Nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcija darbību uzsāks 2015.gadā, bet 2018.gadā tā varētu iekļūt Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā un pievienoties Eiropas asociācijai kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā. Savukārt nākamais visaptverošais akreditācijas posms ir paredzēts 2019.gadā. 

Nodibinājums AIC veic ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas. Ārējās kvalitātes nodrošināšanas funkciju īstenošanai AIC  izveidos departamentu/nodaļu, kuras kompetencē būs organizēt augstskolu un studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu, sākot no augstskolu pašnovērtējuma ziņojuma saņemšanas, ekspertu atlases un vizītes sagatavošanas, līdz lēmuma pieņemšanas sagatavošanas, kā arī citi ar kvalitāti saistītie uzdevumi.  

Tādējādi ir izstrādāta kārtība starptautiski atzītas Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidošanai, paredzot pasākumus Latvijas nacionālas akreditācijas aģentūras izveidošanai un tās iekļaušanai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (The European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). 

Šā gada 2.jūnijā apstiprinātais partnerības nolīgums starp Eiropas Komisiju un Latviju “Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam” nosaka, ka 2015.gadā plānots izveidot nacionālo augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru, tās izveides izmaksas sedzot no valsts budžeta līdzekļiem. Minētās saistības neizpilde apdraud plānotā Eiropas Savienību fondu finansējuma pieejamību augstākās izglītības attīstībai par kopējo finansējumu aptuveni 125 miljoni eiro plānošanas periodā 2014.-2020.gadam.

Ar valdībā atbalstīto koncepcijas projektu “Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide” iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40302046&mode=mk&date=2014-11-03