Publicēts 03 novembris 2014

Šodien, 3.novembrī, valdībā tika izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais informatīvais ziņojums „Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā”. Tas izstrādāts, izpildot valdības deklarācijas par L.Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību ministrijai doto uzdevumu.

Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt apkopojošu informāciju par jau uzsāktajiem un turpmākajiem atbalsta pasākumiem speciālās izglītības attīstībai kontekstā ar „Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014 – 2020” (IAP) un tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem. Ziņojumā raksturota speciālās izglītības attīstības problemātika, sniegts speciālās izglītības programmu pieejamības izvērtējums, analizēta finanšu plūsma un raksturoti turpmākie atbalsta pasākumi. Atbilstoši IAP definētajiem iekļaujošās izglītības principiem, mazinot sociālās atstumtības risku, ziņojumā definēti atbalsta pasākumi, kas nodrošinātu individualizētu izglītības pakalpojumu pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām.

Speciālo izglītību Latvijā iespējams iegūt gan speciālās izglītības iestādēs, kas veido 7% no kopējā vispārējās izglītības iestāžu skaita, gan vispārējās izglītības iestādēs, kurās ir licencētas atbilstošas speciālās izglītības programmas. Latvijā pašlaik tiek īstenoti deviņi speciālās izglītības programmu veidi, aptverot bērnus ar redzes, dzirdes, valodas, fiziskās attīstības, mācīšanās,  garīgās veselības un garīgās attīstības traucējumiem un  ar somatiskām saslimšanām. Speciālās izglītības iestādēs pieejamas 268 licencētas speciālā izglītības programmas, bet  pirmsskolas izglītības iestādēs – 165 izglītības programmas.

Pēdējos gados izglītības sistēmai aizvien straujāk nākas reaģēt uz dažādību skolēnu attīstības, spēju un veselības stāvokļa aspektā. Lai gan Latvijas izglītības sistēma kopumā piedāvā pietiekami daudzveidīgas izglītības ieguves iespējas un programmas bērniem ar speciālām vajadzībām, tomēr ieguldījumi izglītības nozarē vēl nespēj augstā līmenī nodrošināt katra skolēna sekmīgu iekļaušanos sabiedrībā un  pietiekamu atbalstu izglītības ieguves procesā. Informatīvajā ziņojumā atspoguļotās problēmas aktualizē nepieciešamību veikt kompleksas izmaiņas, kas skar gan izglītības saturu un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, gan meklēt risinājumus caurskatāmam un efektīvam speciālās izglītības finansēšanas modeļa piedāvājumam, tostarp izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā, aktualizējot arī starpnozaru sadarbību.

Detalizēti risinājumi informatīvajā ziņojumā raksturotajai speciālās izglītības un tās finansēšanas modeļa problēmu risināšanai tiks ietverti IAP 2014 – 2020 īstenošanas rīcības plānā, kas jāizstrādā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Ar informatīvo ziņojumu „Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā” iespējams iepazīties http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319531&mode=mk&date=2014-11-03