Publicēts 04 novembris 2014

Šodien, 4.novembrī, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete izdevusi rīkojumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība”” akreditācijas anulēšanu.

Tajā konstatēts, ka studiju process augstskolā nenotiek un to nav iespējams uzsākt, jo nav ne akadēmiskā, ne administratīvā personāla. Augstskolā nav galveno lēmējinstitūciju: satversmes sapulces, senāta un akadēmiskās šķīrējtiesas. Augstskolas telpas ir slēgtas, tās īpašnieks no augstskolas filiālēm ir izņēmis tehniku un iekārtas, līdz ar to augstskolai nav arī materiāltehniskās bāzes. Ir apķīlāta augstskolas kustamā manta.

Augstskolai ir parādsaistības pret augstskolas personālu, kas ir bijis par iemeslu vairākām tiesvedībām, kuru rezultātā izsolē tiek pārdoti augstskolas nekustamie īpašumi. Augstskolas nespēja nokārtot saistības gan pret bijušo personālu, gan pret Valsts ieņēmumu dienestu liecina par to, ka tās finanšu resursi ir nepietiekami augstskolas darbības nodrošināšanai. Līdz ar to tai nav ne galveno lēmējinstitūciju, ne akadēmiskā un administratīvā personāla, ne materiāltehniskās bāzes, ne citu resursu studiju procesa nodrošināšanai.

Tā kā augstskola nevar nodrošināt Augstskolu likuma 50.panta pirmajā daļā noteiktās studējošā tiesības, tostarp studējošā tiesības iegūt augstāko izglītību,  jo augstskolā netiek veikts ne studiju, ne pētniecības, ne administratīvais darbs, augstskola turpmāk nedrīkstēs izdot valsts atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu. Lai nodrošinātu, ka augstskola neizsniedz diplomu par mācību procesu, kas nav bijis atbilstošs normatīvajiem aktiem un nav nodrošinājis iespējas iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un apgūt profesionālās prasmes, augstskolas darbība ir jāaptur.

Augstskolas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām ir izvērtējis Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), konstatējot būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus. Augstskolas ārkārtas akreditācijas nepieciešamību ir vērtējusi arī Augstākās izglītības padome un atzinusi, ka IKVD konstatētie pārkāpumi ir uzskatāmi par būtiskiem. Padome atbalstīja augstskolas akreditācijas anulēšanu.

2014.gada 10.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā sanāksmē tika uzklausīti augstskolas rektora vietas izpildītājas Ivetas Purnes paskaidrojumi par situāciju augstskolā. Iveta Purne atzina, ka jebkāda vilcināšanas kaitē studējošajiem, tādēļ augstskolas akreditācija ir anulējama, lai aizsargātu studējošos un iespējamos studētgribētājus.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem “Attīstībai” ir jābūt noslēgtiem līgumiem ar citām augstskolām, lai studenti varētu turpināt mācības citviet. “Attīstībai” tāds ir noslēgts ar Latvijas Universitāti. “Attīstības” studentiem patlaban tiek izsniegtas akadēmiskās izziņas, ar kurām viņi var pieteikties studijām citās programmās.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 9. panta trešo daļu augstskolas akreditāciju var anulēt, ja augstskola nenodrošina akreditācijā norādīto studiju bāzi, informatīvo bāzi, studiju kvalitāti atbilstoši Augstskolu likuma 55.panta pirmajā daļā minētajām prasībām vai tās darbībā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi.

Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība”  ir akreditēta 1997.gada 3.jūlijā.