Publicēts 21 jūlijs 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile 20. un 21. jūlijā Luksemburgā piedalījās ES konkurētspējas ministru neformālajā sanāksmē, kur diskutēja par integritātes un dzimumu līdztiesības jautājumiem pētniecībā. Šī ir pirmā neformālā konkurētspējas ministru sanāksme, ko rīko Luksemburgas prezidentūra ES Padomē pēc tam, kad 1.jūlijā pārņēma stafeti no Latvijas.

Ar integritāti jeb pētniecības procesa vienotību tiek saprasta godīga, objektīva un neatkarīga zinātniskā darbība. Integritāte ir priekšnoteikums izcilībai zinātnē, tā palīdz izvairīties no tādiem pārkāpumiem kā safabricēšana vai plaģiātisms, vairo sabiedrības uzticēšanos zinātniekiem, kā arī zinātnieku savstarpējo uzticēšanos kolēģu pētījumiem.

Sanāksmē ministre uzsvēra integritātes nozīmi Eiropas pētniecības telpas un - zinātnes izcilības un efektivitātes veicināšanā. Tāpat ministre atgādināja nepieciešamību stiprināt pētnieku, zinātnes institūciju un politikas veidotāju izpratni par šiem jautājumiem. „Integritāte ir ne vien individuāla pētnieka, bet zinātnes institūciju atbildība, tādēļ katrā šādā institūcijā ir jābūt integritātes nodrošināšanas sistēmai, kas ietver pētnieku apmācības,” norādīja M.Seile.

Sanāksmes pēcpusdienas sesija veltīta dzimumu līdztiesības jautājumiem. No pētniecībā nodarbinātajiem tikai 33% ir sievietes un tikai katrā desmitajā ES universitātē rektors ir sieviete. Kā uzsver Luksemburgas prezidentūra, dzimumu līdztiesība nav tikai godīguma, bet arī zinātnes kvalitātes un ekonomiskās efektivitātes jautājums. Arvien pieaug to pētījumu apjoms, kas norāda, ka pēc dzimuma sabalansētas pētnieku komandas sasniedz labākus finansiālos, vispārējās pārvaldības un darbinieku iesaistes rādītājus. Lai gan ES ir labi izstrādāts juridiskais ietvars dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, ir svarīgi turpmāk attīstīt šos uzstādījumus, lai nodrošinātu vienlīdzību karjeras attīstībā.

Ministre uzsvēra dzimumu līdztiesību zinātnē kā būtisku ES līmeņa jautājumu, kas kā prioritāte tika izcelts arī Latvijas prezidentūras laikā pieņemtajā Eiropas pētniecības telpas ceļa kartē. Vienlaikus ministre norādīja, ka situācija katrā dalībvalstī ir atšķirīga un Latvijā, kas saskaņā ar Eiropas pētniecības telpas 2014. gada progresa ziņojumu ir starp ES līderēm dzimuma līdztiesības nodrošināšanā, tiek strādāts pie zinātnieka profesijas prestiža celšanas vīriešu vidū. Kamēr sieviešu īpatsvars zinātnē ES vidēji ir 33%, Latvijā tas sasniedz 53,3%. Tāpat doktora grādu ieguvušo sieviešu īpatsvars Latvijā ir 59,9%, kamēr ES vidēji 47%. Latvijai ir būtiski nodrošināt pastāvīgu uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumiem pētniecības organizāciju līmenī, lai labāk izmantotu mūsu zinātnieku potenciālu un veicinātu jauno zinātnieku piesaisti.

Luksemburgas prezidentūras sagatavotie sanāksmes materiāli:
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/07/20-21-info-compet/index.html

LUX PRES

© eu2015lu.eu 

LUX PRES

© eu2015lu.eu