EU belgijas prezidentura

Beļģijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā
(2010.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Beļģijas prezidentūra savā darba programmā atzīmē, ka izglītībai un apmācībai ir centrālā loma ceļā uz zināšanu ekonomiku. Tas sevī ietver daudz vairāk kā tikai zināšanu tālāku nodošanu. Mūsu ekonomikas pārveidošanai ir nepieciešams, lai iegūtās zināšanas tiktu pastāvīgi atjauninātas, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Tādējādi Beļģijas prezidentūra uzsver nepieciešamību īpašu uzmanību veltīt profesionālajai izglītībai un mūžizglītībai, kā arī cīņai pret priekšlaicīgu skolas pamešanu.

Saskaņā ar 2010.gada marta Eiropadomes lēmumu 2010.gada oktobra Eiropadomē uzmanība tiks veltīta pētniecības un attīstības jautājumiem, īpaši akcentējot jautājumu par resursiem, kas nepieciešami Eiropas inovāciju potenciāla un konkurētspējas celšanai. Pētniecības, attīstības un inovācijas jautājums tiks iekļauts arī 2010.gada decembra Eiropadomes darba kārtībā. Beļģijas prezidentūras darba kārtībā zinātnes jomā ir indikatoru definēšana, lai noteiktu kādā mērā ir sasniegts stratēģijā „ES 2020” noteiktais mērķis – publisko un privāto investīciju līmenis 2020.gadā 3% no IKP - un kāds ir  sasniegtais progress, ko devusi Eiropas Pētniecības telpas izveide. Īpaša uzmanība Beļģijas prezidentūras laikā tiks veltīta brīvai zināšanu plūsmai Eiropas Pētniecības telpas ietvaros un Kopienas programmu vienkāršošanas jautājumam.

Beļģijas prezidentūra izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Izglītība

 1.     profesionālā izglītība un apmācība – Kopenhāgenas procesa izvērtēšana un ES sadarbības profesionālajā izglītībā un apmācībā nākotne;
 2.     „Skolas 21.gadsimtam” – plānots izstrādāt Padomes secinājumu projektu par pamatprasmju apguvi;
 3.     izglītība ilgtspējīgai attīstībai – Beļģijas prezidentūra vēlas pievērst lielāku uzmanību izglītības un apmācības ekoloģiskajai dimensijai un izpratnes maiņai par šo jautājumu. Tā kā ekoloģiskā dimensija nav atspoguļota Stratēģiskajā ietvarā Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (2020), lai arī tieši izglītībai un apmācībai ir nozīmīga loma virzībā uz pastāvīgu zināšanu ekonomiku, Beļģijas prezidentūras laikā plānots sagatavot Padomes secinājumu projektu par izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumiem;
 4.     darbs pie stratēģijas „ES 2020” pamatiniciatīvas „Jaunatne kustībā”.

Beļģijas prezidentūras ietvaros ES līmenī turpinās skatīt Spānijas prezidentūras laikā aizsākto jautājumu par augstākās izglītības modernizāciju un zināšanu trīsstūri (izglītība, zinātne un inovācija).

Zinātne

 1.     stratēģijā „ES 2020” iekļautā pamatiniciatīva „Inovācijas Savienība” – prezidentūras beigās paredzēts apstiprināt ministru padomes secinājumus, balstoties uz Komisijas komunikāciju, kuru plānots publicēt 2010.gada septembrī;
 2.     vienkāršošana - vienkāršotākas un efektīvākas Eiropas pētniecības un inovāciju programmas;
 3.     Eiropas Pētniecības telpa un vienotā plānošana – plānots apstiprināt Konkurētspējas padomes secinājumus gan par trim vienotās plānošanas iniciatīvām, gan ietvarprogrammas secinājumus;  tiks izvērsta augstākās izglītības institūciju labās prakses apmaiņa; notiks diskusijas par pētnieku mobilitāti un veicināta starptautiskā sadarbība;
 4.     pētniecība un ilgtspējīga attīstība – Beļģijas prezidentūra ir ieplānojusi pasākumus par tādiem jautājumiem kā Eiropas stratēģiskās enerģijas tehnoloģijas, jūras zinātnes un uz zināšanām balstīta bioekonomika 2020.gadam;
 5.     kosmosa politika – kosmosa izpēte un ES nākotnes loma kosmosa politikā;
 6.     kodoljautājumi – starptautiskās sadarbības izvēršana un budžets 2012.-2013.gadam.

Sports

 1.     ES sadarbības sportā nākotne – darbs pie ES Sporta programmas 2012.-2013.gadam izstrādes;
 2.     strukturēta dialoga sporta jomā veicināšana;
 3.     sociālās iekļaušanas sekmēšana.

Jaunatnes politika

 1.     darbs ar jaunatni, pieejamības veicināšana trūcīgākajiem bērniem un jauniešiem – Beļģijā darbs ar jaunatni ir plaši izplatīts un attīstīts, tādēļ Beļģijas prezidentūra vēlas dalīties savā pieredzē par to, kā darbs ar jaunatni spēj dot ieguldījumu dažādās darbības jomās. Īpašu uzmanību plānots pievērst darba ar jaunatni pieejamības veicināšanai trūcīgākajiem bērniem un jauniešiem.
 2.     strukturēts dialogs par jauniešu nodarbinātības jautājumiem. Beļģijas prezidentūra plāno Padomei iesniegt strukturētā dialoga vidējā termiņa rezultātus, lai Ungārijas prezidentūras laikā tiktu panākta politiska vienošanās šajā jautājumā;
 3.     aktuālā situācija – bērnu un jauniešu tiesības un ANO Konvencija par bērnu tiesībām.

Beļģijas prezidentūras laikā plānotās Eiropas Komisijas iniciatīvas:

Paziņojums par Eiropas Pētniecības un inovāciju plānu (2010.gada 3. ceturksnis). Paredzēts, ka Eiropas Pētniecības un inovāciju plānā būs ietverts priekšlikums izstrādāt rādītāju, lai sekotu inovācijas gaitai saistībā ar stratēģiju „ES2020”. Tajā tiks noteikta arī politika, lai attīstītu Eiropas pētniecības un inovāciju partnerības, izstrādātu pamata tehnoloģijas, optimizētu pētniecības un inovācijas pamatnosacījumus, kā arī stiprinātu, vienkāršotu un tālāk attīstītu ES instrumentu piemērošanas jomu nolūkā atbalstīt pētniecību un inovāciju. Balstoties uz Vides tehnoloģiju rīcības plāna (2004.-2009.gads) pārskatu, tiks arī aplūkots ekoinovācijas jautājums.

Iniciatīva "Jaunatne kustībā" (2010.gada 3.ceturksnis). Paredzēts, ka Paziņojumā tiks definēta stratēģija, lai integrētu mobilitātes, universitāšu un pētniecību programmas ES un valstu līmenī, modernizētu augstāko izglītību, ar jaunu profesionāļu mobilitātes veicināšanu sekmētu uzņēmējdarbību un sekmētu neformālās izglītības atzīšanu. Tajā tiks paziņotas turpmākās iniciatīvas, kas aptver ar politiku un programmām saistītus elementus un kuras tiks ierosinātas turpmākajos gados. Šis regulējums ietvers Eiropas uzņēmēju apmaiņas programmu — „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem".

Paziņojums par jaunatnes nodarbinātību (2010.gada 4.ceturksnis). Paredzēts, ka paziņojumā tiks aplūkoti veidi, kā stiprināt politiku, lai pārvarētu sekas, kādas krīze ir atstājusi uz jauniešiem. Tajā tiks izpētīts, kā atvieglināt pāreju no izglītības un apmācības vides uz darba vidi. Paziņojumā tiks izskatīti arī jautājumi par to, kā nodrošināt labāku saikni starp politikas prioritātēm un ES fondiem, īpaši Eiropas Sociālo fondu. Paziņojumā tiks paziņots par vairākām jaunām iniciatīvām, tostarp, par jauniešu ģeogrāfiskās mobilitātes sekmēšanu (EURES), uzņēmējdarbības nozares mobilizēšanu, lai pieņemtu darbā jaunatni, un tajā tiks paziņots par lielāku tiešo atbalstu inovāciju projektiem, izmantojot tādas programmas kā PROGRESS, Mūžizglītība un Jaunatne darbībā.

Jaunu prasmju un darbavietu programma (2010.gada 3.ceturksnis). Programmas mērķis ir noteikt veidus, kā labāk pārvaldīt ekonomiskās pārmaiņas un palielināt nodarbinātības līmeni; atvieglināt darbaspēka mobilitāti ES un nodrošināt labāku atbilstību starp prasmēm un darba piedāvājumu un pieprasījumu pēc darbaspēka, pateicoties pienācīgam finansiālam atbalstam no struktūrfondiem; stiprināt darba devēju un darba ņēmēju spējas; stiprināt sadarbību izglītības un apmācības jomā, lai celtu kvalifikāciju un nodrošinātu prasmju apguvi un atzīšanu vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā — Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju sistēma (ESCO).

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras ministru padome:

 • 2010.gada 21.-22.oktobrī (neformālā sporta ministru sanāksme Briselē, Beļģijā)
 • 2010.gada 18.-19.novembrī (Briselē, Beļģijā)
 • 2010.gada 7.decembrī (neformālā izglītības ministru sanāksme Briselē, Beļģijā)

ES Konkurētspējas ministru padome:

 • 2010.gada 14.-16.jūlijā (neformālā sanāksme Briselē, Beļģijā)
 • 2010.gada 12.oktobrī (Briselē, Beļģijā)
 • 2010.gada 26.novembrī (Briselē, Beļģijā)

7. Kosmosa padome:

 • 2010.gada 25.novembrī

Papildu informācijai par Beļģijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.eutrio.be/, Beļģijas flāmu kopienas mājas lapā http://www.flanders.be/ un Beļģijas franču kopienas mājas lapā http://www.cfwb.be/.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.