Š.g. 21. oktobrī viesnīcā “Astor Riga Hotel” notika Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning, Nr.559264-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-BOLOGNA) (turpmāk – projekts) noslēguma konference, kurā tika paziņoti projekta rezultāti un prezentēta Skotijas un citu valstu pieredze iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanā.

Projekta ietvaros tika izstrādāti ieteikumi augstskolām un indivīdiem ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā (AFIPP), kā arī izstrādāti normatīvo aktu grozījumi: likumprojekts “Grozījums Augstskolu likumā” un Ministru Kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi””; Ministru kabineta noteikumu projekts «Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi””; Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos””.

Konferences materiāli: 

Konferences programma (.pdf)

Projekta mērķi un rezultāti (.pdf)

Latvijas Universitātes pieredze (.pdf)

Rīgas Stradiņa universitātes pieredze (.pdf)

Studentu skatījums (.pdf)

Ārvalstu pieredze (.pdf)

Igaunijas pieredze (.pdf)

University of the West of Scotland prezentācija (.pdf)