Latvija pārņēma prezidēšanu Eiropas Savienības Padomē no Itālijas 2015.gada 1.janvārī un nodeva to Luksemburgai pēc 2015.gada 30.jūnija. Latvijas prezidentūra sākās neilgi pēc jauna institucionālā cikla sākšanās, kad amatos stājās jaunie Eiroparlamenta un Eiropas Komisijas pārstāvji. Latvijas prezidentūra sešu mēnešu laika panāca ievērojamu progresu savās izvirzītajās prioritātēs – Konkurētspējīga Eiropa, Digitāla Eiropa un Iesaistīta Eiropa.

Infografika: Latvijas prezidentūras rezultāti (.pdf)

Latvijas prezidentūras rezultātu pārskata dokuments (.pdf)

Informācija par Latvijā notikušajiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem un to rezultātiem

Informācija par Latvijas prezidentūras sasniegumiem Eiropas Savienības Padomes darba kārtības ietvaros:

Latvijas prezidentūra organizēja trīs Padomes sanāksmes  Briselē, kas strādāja ar Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumiem: ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome (EYCS) 2015.gada 18.-19.maijā [ārēja saite] un EK Konkurētspējas ministru padome (COMPET) 2015.gada 2.-3.martā[ārēja saite] un 28.-29.maijā [ārēja saite].

Vairāki būtiski jautājumi tika aktualizēti Eiropas līmenī visās Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomās saskaņā ar trīs Latvijas prezidentūras prioritātēm.

Izglītībā

Prezidentūras prioritāte – Konkurētspējīga Eiropa

"Izglītība un apmācība 2020" starpposma izvērtēšana un 2015. gada kopīgā ziņojuma sagatavošana – politikas debates (.pdf)

Izglītības pieejamība un ieguldījumu efektivitāte – ministru pusdienas

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra, tostarp starptautiskā dimensija un sasaiste ar citiem instrumentiem, kā arī turpmākie soļi iniciatīvai par Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpu – informācija no Eiropas Komisijas un diskusija

Izglītības komitejas viedoklis par Priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām – diskusija un rakstiskā viedokļa sagatavošana

Prezidentūras prioritāte – Digitāla Eiropa

Padomes secinājumi par agrīnās izglītības un sākumskolas izglītības lomu radošuma, inovāciju un digitālās kompetences attīstībā (.pdf)

Prezidentūras prioritāte – Iesaistīta Eiropa

ES izglītības ministru neformālā sanāksme 2015.gada 17.martā, turpmākie soļi  Deklarācijas par pilsoniskuma un kopējo brīvības, iecietības un nediskriminācijas vērtību veicināšana caur izglītību īstenošanai (.pdf)

Jaunatnes jomā

Prezidentūras prioritāte – Konkurētspējīga Eiropa

Sportā

Prezidentūras prioritāte – Konkurētspējīga Eiropa

Prezidentūras prioritāte – Iesaistīta Eiropa

Pētniecībā

Prezidentūras prioritāte – Konkurētspējīga Eiropa

Prezidentūras prioritāte – Digitāla Eiropa

Prezidentūras prioritāte – Iesaistīta Eiropa

Kosmosa politikā

Prezidentūras prioritāte – Konkurētspējīga Eiropa

Priekšlikums direktīvai par Zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos [ārēja saite]