eea-grants norway grants

2009. gada 18. decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014. gadā. 2010. gada 28. jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.

Latvijai piešķirtais neto finansējums no EEZ FI un NFI ir 67,48 milj. EUR, kas ir par ~ 30 % lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009. gadā.

Finanšu instrumentu ieviešana notiks programmu veidā, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu, nodrošinot izmērāmus rezultātus un lielāku finansējuma ietekmi prioritārajās jomās.

Par programmu ieviešanu būs atbildīgi programmu apsaimniekotāji – nozares ministrijas.

(Detalizētāka informācija Finanšu instrumentu Latvijas mājas lapā www.eeagrants.lv un Finanšu instrumentu starptautiskajā mājas lapā: www.eeagrants.org)

Izglītības un zinātnes ministrija ir programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas” apsaimniekotājs (daļa no programmas apsaimniekotāja pienākumiem deleģēta Valsts izglītības attīstības aģentūrai www.viaa.gov.lv).

Kopējais programmas finansējums (tai skaitā 10% Latvijas valdības finansējums) ir 6 122 500 EUR.

Programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas” ietvaros 2009.-2014. gada periodā ir plānotas divas aktivitātes:

1) „Stipendijas”

Dalībtiesīgie projektu iesniedzēji: akreditētas Latvijas valsts un privātās augstākās izglītības institūcijas, kurām ir derīga Eiropas Komisijas piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta. Nav ierobežojumu attiecībā uz izvēlēto studiju programmas pakāpi (bakalaurs, maģistrs, doktors) vai jomu. Iespējama abpusēja mobilitāte.

2) „Pētniecība”

Dalībtiesīgie projektu iesniedzēji: Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas Latvijas valsts augstskolas un valsts zinātniskās institūcijas.

Projektu tematiskās jomas ir:

  • sociālās un humanitārās zinātnes, atbalstot valsts finansētu pētniecību, tajā skaitā, pašreizējās materiālās un nemateriālās kultūras un vērtību sistēmas pētījumus, sociālās uzvedības izpēti, ieskaitot sociālo un darba dzīvi, dzimuma jautājumus, vidi un veselību;
  • sabiedrības veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi, pastiprinot AII un pētniecības institūciju starptautisko sadarbību, sekmējot zinātnieku iesaistīšanos projektos un veicinot pārrobežu sadarbību zinātnē un pētniecībā. 

Ikgadējā darbības atskaite EN (2017) (.pdf)

Ikgadējā darbības atskaite EN (2016) (.pdf)

Ikgadējā darbības atskaite EN (2015) (.docx)

Ikgadējā darbības atskaite EN (2014) (.docx)

Donorvalstu programmas partneru mājas lapas: