Aizinām iepazīties ar ministrijas izstrādātajiem grozījumiem   Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi".

Spēkā esošie MK noteikumi nesniedz viennozīmīgi saprotamu informāciju par darbībām, kas atbalstāmas  specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi"  otrās un turpmāko projekta iesniegumu atlases kārtu ietvaros. Apvienojot MK noteikumu 8.2. un 8.2.1 apakšpunktā ietvertās normas, projekta iesniedzējam tiek sniegta viennozīmīga saprotama informācija par 1.1.1.1. pasākuma otrās un turpmāko projekta iesniegumu atlases kārtu ietvaros atbalstāmajām darbībām, tai skaitā tehniski ekonomiskā priekšizpēte, pētniecība un tehnoloģiju tiesību (kas izriet no projekta ietvaros veiktās pētniecības) iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana.

Precizēts ir arī  MK noteikumu 8.2.2.3. apakšpunkts, nosakot, ka publiskais finansējums eksperimentālai izstrādei nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB