OECD Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC

PIAAC ir visaptverošākais starptautiskais instruments, kas nodrošina iespēju izvērtēt pieaugušo profesionālās kompetences, kā arī salīdzināt tās starptautiskā kontekstā. Latvija šajā pētījumā piedalīsies pirmo reizi, līdz šim tāda mēroga mūsu sabiedrības izglītības un prasmju pētījums nav veikts. Latvijā pētījums sāksies 2019. gadā.
Vairāk informācijas par pētījumu.

OECD PISA

OECD PISA (Programme for International Student Assesement) ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā piedalās apmēram 67 valstis. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. OECD PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū, salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Pētījumos tiek iegūts starptautiski salīdzināmais relatīvais skolēnu skaits ar augstiem un zemiem sasniegumiem matemātikā, dabaszinībās un lasīšanā, savukārt skolēnu sasniegumu padziļināta izpēte ļauj izpētīt raksturojošo faktoru ietekmi. PISA novērtējums notiek ik pa 3 gadiem (t.sk. izmēģinājumprojekts un pamatpētījums). Latvijas sekmīga dalība gan OECD PISA, gan citos OECD pētījumos ir ļoti nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākajai pilnveidei. Tāpat tā ir svarīga Latvijas atbilstošo rādītāju iekļaušanai OECD (Education at a Glance un programmas Indicators of Education Systems (OECD INES)), Eiropas Savienības (Key data on Education u.c.) un UNESCO izglītības indikatoru un to analīzes sistēmās. OECD PISA 2015 iegūto datu analīzi un dalību OECD PISA 2018 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.

Vairāk par OECD PISA

OECD TALIS

OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) ir salīdzinoši jauns pētījums, kura darbība līdz šim noritējusi tikai divos ciklos, pētījumā piedalās 33 valstis. Latvija savu dalību pētījumā uzsāka tā otrajā ciklā, 2011. gadā. Pētījuma gaitā tiek noteikti starptautiski salīdzināmi izglītības vides indikatori; novērtēta skolotāju izglītība un profesionālā pilnveide, kas ļauj izprast skolotāju vajadzības, plānojot viņu izglītību un tālākizglītību. Tāpat pētījums novērtē un pilnveido skolu pārvaldību. Iegūtie Latvijas skolotāju darbības rezultāti paredzēti, lai tos izmantotu izmaiņu veikšanai skolotāju atalgojuma modelī un pedagogu izglītības organizēšanā. Savukārt profesionālās izglītības vides analīzes rezultāti ļaus novērtēt reformu ietvaros sasniegto un plānot jomas turpmāku attīstību.

OECD TALIS 2013 iegūto datu analīzi un dalību OECD TALIS 2018 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.

Vairāk par OECD TALIS

OECD INES

OECD Izglītības indikatoru programma (OECD INES)

Pastāvīgās OECD starptautiskā izglītības pētījumu programmas (Indicators of Education Systems) darbības rezultātā tiek publicēts ikgadējais OECD ziņojums “Pārskats par izglītību” (Education at a Glance). Šajos pārskatos tiek izmantotas starptautiskās definīcijas un standarti, tādējādi veicinot efektīvāku datu salīdzināmību. 2013. gadā šajā pārskatā tika iekļauta informācija arī par Latviju. Programmas izglītības indikatori palīdz novērtēt skolēnu un skolu sasniegto, uzraudzīt izglītības sistēmu funkcionēšanu, resursu vadību un izglītības pakalpojumus. Tā nodrošina datus par izglītības sistēmu darbību OECD dalībvalstīs un partnervalstīs.

Vairāk par OECD INES

OECD SCDH

OECD Zinātņu doktoru karjeras apsekojums (OECD SCDH)

OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders) apsekojums ļauj iegūt apkopotu un starptautiski salīdzināmu informāciju par zinātņu doktoriem Latvijā (vecumā līdz 69 gadiem), kas doktora grādu ieguvuši Latvijā vai ārpus tās. Apsekojumā tiek apkopota informācija par zinātņu doktoru izglītību, ekonomisko aktivitāti, ienākumiem u.c.

Dalību OECD SCDH 2016 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Centrālo statistikas pārvaldi.

Vairāk par OECD SCDH