ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"
projekts " Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība”

Projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1./14/IPIA/CFLA/001/001) īsteno Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta norises laiks: no 2015.gada 1.ceturkšņa līdz 2015.gada 4.ceturksnim (11 mēneši). Projekta kopējais finansējums ir 1 270 789,00 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām – 1 270 789,00 EUR.

Projekta mērķis ir paplašināt VIIS kā centrālās izglītības resora IS funkcionalitāti, nodrošināt informācijas uzkrāšanu par augstākās izglītības iestādēs studējošajiem, elektronizējot izglītības pakalpojumus, attīstot VIIS datu apmaiņu ar citu iestāžu IS, kā arī uzlabojot VIIS uzkrāto datu izguves iespējas, tādējādi sekmējot normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos fiksēto rīcības virzienu un mērķu izpildi.

Dokumenti

Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu" [ārēja saite]

Aktualitātes par projekta īstenošanas gaitu

Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība (29.12.2015)

Notiek projekta "Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība" īstenošana (07.12.2015)

Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstība” (05.11.2015)

Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstība” (22.07.2015)