gr2014 eu

Grieķijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās
(2014.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Grieķijas ietilpst Īrija (2013.gada 1.pusgads) un Lietuva (2013.gada 2.pusgads). Grieķija turpinās sākto Īrijas-Lietuvas-Grieķijas prezidentūru trio programmu, kuras galvenais uzsvars tiek likts uz ekonomikas stabilitātes nodrošināšanu, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanu Eiropā.

Grieķijas prezidentūras ES Padomē (turpmāk – Grieķijas prezidentūra) mērķi ir:

 1.     izaugsme, darba vietas un kohēzija;
 2.     eirozonas integrācija;
 3.     migrācija, robežas un mobilitāte;
 4.     jūrlietu politika.

1. Izaugsme, darba vietas un kohēzija:

 •     Eiropas ekonomikas lejupslīdes nepieļaušana;
 •     bezdarba apturēšana un atbalsts jaunu darba vietu radīšanai.

2. Eirozonas integrācija:

 •     euro stabilitātes nodrošināšana;
 •     banku savienības veicināšana;
 •     jaunu ES/eirozonas ekonomiskās vadības mehānismu efektīvas izpildes nodrošināšana;
 •     Eiropas Monetārās savienības sociālās dimensijas padziļināšana.

3. Migrācija, robežas un mobilitāte:

 •     izaugsmi veicinošas migrācijas pārvaldības nodrošināšana;
 •     visu mobilitātes un migrācijas dimensiju sekmēšana;
 •     nelegālās migrācijas problēmu risināšana.

4. Jūrlietu politika:

 •     jūras robežu pārvaldības problēmu risināšana;
 •     Eiropas Savienības jūrlietu politikas restartēšana un pārdefinēšana.

Grieķijas prezidentūra izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Grieķijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā:

 1.     sociālā kohēzija (uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par pirmsskolas izglītību un mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu);
 2.     efektīva un inovatīva izglītība un apmācība (plāno pieņemt Padomes secinājumus);
 3.     izglītības kvalitātes nodrošināšana visos izglītības un apmācības līmeņos;
 4.     augstākā izglītība;
 5.     kvalitatīvas skolotāju izglītības nodrošināšana (plāno pieņemt Padomes secinājumus);
 6.     Grieķijas prezidentūra plāno turpināt skatīt arī jautājumu par Eiropas valodu kompetences rādītāju, kā arī sekmēt diskusijas par jaunās augstākās izglītības reitinga sistēmas „U-Multirank” pilnveidi un programmu „Erasmus+”.

Galvenā Grieķijas prezidentūras prioritāte jaunatnes politikas jomā - sociālās iekļaušanas veicināšana:

 1.     sekmēt tādu pasākumu izstrādi, kas veicinās jauniešu sociālo iekļaušanu, palielinot viņu radošumu un uzņēmējdarbību, radot jaunas darba iespējas, īpaši kultūras jomā;
 2.     palielināt jauniešiem pieejamību jaunajām tehnoloģijām (īpaši tiem jauniešiem, kas dzīvo attālos reģionos);
 3.     veicināt ieguldījumu darbā ar jaunatni, tostarp labas prakses apmaiņu.

Sporta jomā Grieķijas prezidentūra ir izvirzījusi četras prioritātes:

 1.     Padomes secinājumu pieņemšana par dzimumu līdztiesību;
 2.     veselības veicināšana, izmantojot fiziskās aktivitātes;
 3.     seksuāla vardarbība un uzmākšanās sportā, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgo aizsardzībai;
 4.     tiks uzsākts darbs pie jaunā ES Sporta darba plāna 2014.-2018.gadam sagatavošanas.  

Grieķijas prezidentūras prioritātes zinātnes jomā:

 1.     „Horizonts 2020” (2014-2020) programmas dokumentu paketes pilnīgā pieņemšana. Grieķijas prezidentūra centīsies nodrošināt, lai „Horizonts 2020” (2014-2020) programmu sāktu īstenot 2014.gada sākumā;
 2.     Grieķijas prezidentūra strādās pie tā, lai nodrošinātu zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju starptautisko dimensiju Eiropas Pētniecības telpas attīstībā, veidojot zināšanu, pētniecības un inovāciju vienotu tirgu;
 3.     sadarbības uzlabošana pētījumu un inovāciju jomā Vidusjūras reģionā.

Grieķijas prezidentūras prioritātes kosmosa jomā:

 1.     Grieķijas prezidentūra veicinās darbu pie Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu, lai varētu panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu trialoga ietvaros;
 2.     līdz 2014.gada aprīlim panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektu, ar ko izveido Copernicus programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010. Copernicus programma ir galvenā Grieķijas prezidentūras prioritāte kosmosa jomā un iespējams, ka uz 2014.gada 26.-27.maija ES Konkurētspējas ministru padomi tiks sagatavots „state of play”;
 3.     Grieķijas prezidentūras ietvaros plānots uzsākt skatīt jautājumu par Eiropas Savienības un Eiropas Kosmosa aģentūras vienošanos par sadarbību nākamajā posmā.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 •     2014.gada 24.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2014.gada 20.-21.maijā (Briselē, Beļģijā)

ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2014.gada 20.-21.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2014.gada 26.-27.maijā (Briselē, Beļģijā).

Papildu informācijai par Grieķijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā http://www.es2014.gr/.

Informācijas par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels.