logo italy en 2014

Itālijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā
(2014.gada 1.jūlijs – 2014.gada 31.decembris)

Itālijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ievada trio prezidentūru, kurā bez Itālijas ietilpst Latvija (2015.gada 1.pusgads) un Luksemburga (2015.gada 2.pusgads). Galvenais mērķis nākamajiem 18 mēnešiem būs pilnībā pārvarēt ekonomisko un finanšu krīzi, veicinot izaugsmi, nodrošinot vairāk darba vietu, aizsargājot cilvēka pamattiesības un saglabājot mieru strauji mainīgajā pasaulē.

Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – Itālijas prezidentūra) galvenie mērķi:

1. Izaugsme:

 •     ES 2020 stratēģijas vidusposma izvērtējums, īpašu uzmanību pievēršot izglītībai un jauniešu nodarbinātībai;
 •     Eiropas monetārās savienības un ES rūpnieciskās konkurētspējas stiprināšana;
 •     Nodarbinātības, it īpaši jauniešu, veicināšana (ar Jauniešu garantijas un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas palīdzību);
 •     Interneta un digitālo tehnoloģiju attīstības sekmēšana ekonomikas modernizēšanai un vienotais digitālais tirgus;
 •     Videi draudzīga un droša enerģijas izmantošana un vienotais enerģijas tirgus.

2. ES kā demokrātijas, tiesību un brīvības telpa:

ES institucionālās efektivitātes palielināšana;

 •     Ārējo robežu stiprināšana;
 •     Eiropas migrācijas politikas attīstība;
 •     Eiropas prokuratūras izveide;
 •     Šengenas zonas stiprināšana un paplašināšana;
 •     Datu aizsardzības dokumentu pakete.

3. ES ārpolitika:

 •     ES lomas stiprināšana starptautiskajā līmenī;
 •     ES kaimiņattiecību politikas veicināšana;
 •     Paplašināšanās politika kā galvenais miera, demokrātijas un drošības veicināšanas instruments (Rietumbalkānu valstis, Turcija);
 •     Migrācijas jautājumi – cīņa pret nelegālo migrāciju, kontrabandu, cilvēktirdzniecību u.c.;
 •     ES un ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības nolīguma parakstīšana;
 •     Dialoga veicināšana ar trešajām valstīm;
 •     Kopējās drošības un aizsardzības politikas efektivitātes, elastības un redzamības palielināšana.

Itālijas prezidentūra izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Itālijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā:

 1.     ES 2020 stratēģijas vidusposma izvērtējums;
 2.     Izglītības un apmācības loma ES un nacionālajās izaugsmes programmās, īpašu uzmanību veltot profesionālajai izglītībai un apmācībai, kā arī savstarpējai saiknei starp izglītību, nodarbinātību un uzņēmējdarbību;
 3.     Erasmus+ programmas iespēju izmantošana vispārējās un augstākās izglītības mobilitātei un internacionalizācijai;
 4.     Ieguldījumu izglītībā lietderība un efektivitāte;
 5.     Izglītības loma digitālajā laikmetā;
 6.     Digitālā apmācība un atvērtie izglītības resursi (OER);
 7.     Labklājība skolā;
 8.     Pirmsskolas izglītība svešvalodās.

Itālijas prezidentūras prioritātes jaunatnes politikas jomā:

 1.     Jauniešu piekļuves tiesībām sekmēšana, lai veicinātu to neatkarību un sociālo līdzdalību;
 2.     Jauniešu patstāvības sekmēšana;
 3.     Jauniešu neformālās izglītības lomas palielināšana;
 4.     Strukturētais dialogs;
 5.     Jauniešu nodarbinātība un jauniešu labklājību veicinoši pasākumi;
 6.     Jaunieši sociālā līdzdalība, pieeja informācijai un apziņas celšana.

Itālijas prezidentūras prioritātes sporta jomā:

 1.     Sports - inovāciju un ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks;
 2.     Sporta jomas sinerģija ar zinātni, pētniecību, augstskolām, uzņēmējdarbības jomu;
 3.     Veselību veicinošo fizisko aktivitāšu (HEPA) popularizēšana, īpaši skolās;
 4.     Cīņa pret nelikumīgām darbībām sporta jomā, sporta spēļu rezultātu manipulācijām, vardarbību un diskrimināciju;
 5.     Sporta nozīme veselības stiprināšanā (uzmanības centrā – skolas vecuma bērni un jaunieši), cīņa ar mazkustīgu dzīvesveidu un aptaukošanos.

Itālijas prezidentūras prioritātes zinātnes jomā:

 1.     Horizon2020 programmas iespēju efektīva izmantošana;
 2.     Eiropas pētniecības telpa (ERA), otrais Eiropas Komisijas ERA progresa ziņojums;
 3.     Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģijas foruma (ESFRI) un Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (ERIC) nodrošināšana;
 4.     Pētniecība un inovācijas kā jaunie izaugsmes resursi (politiskās debates);
 5.     Eiropas un Vidusjūras reģiona pētniecības un inovāciju partnerība (PRIMA), politiskās debates un ES Padomes secinājumu projekts.

Itālijas prezidentūras prioritātes kosmosa jomā:

 1.     Sadarbība starp ES un Eiropas kosmosa aģentūru;
 2.     Augstās izšķirtspējas zemes novērošanas satelītu (HRSD) datu izmantošana komerciālajos nolūkos;
 3.     Diskusijas par ES kosmosa programmu un infrastruktūras nākotni;
 4.     Copernicus programma.  

Svarīgākie datumi

ES izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 •     2014.gada 25.novembrī (Brisele, Beļģija), kultūras un sporta jautājumi;
 •     2014.gada 12.decembrī (Brisele, Beļģija), izglītības un jaunatnes jautājumi.

ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2014.gada 25.-26.septembrī (Brisele, Beļģija),
 •     2014.gada 4.-5.decembrī (Brisele, Beļģija).

Neformālā ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2014.gada 21.-22.jūlijs (Itālija).

Neformālā ES Sporta ministru padome:

 •     2014.gada 21.oktobrī (Itālija).

Papildus informācija par Itālijas prezidentūru un tās aktualitātēm pieejama prezidentūras mājas lapā http://italia2014.eu/.