Valkas novada pašvaldībā noticis kārtējais seminārs un diskusija “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”. Līdz gada beigām šādus seminārus Izglītības un zinātnes ministrija organizē kopumā 28 Latvijas novados. To mērķis - noskaidrot situāciju pieaugušo izglītības jomā dažādos Latvijas reģionos un vērtēt iespējas veidot pieaugušo izglītības sadarbības tīklu blakus esošos novados.

Diskusiju atklāja Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, paužot pašvaldības gatavību aktīvāk iesaistīties pieaugušo izglītības koordinēšanā un izsakot cerību nākotnē saņemt arī valsts finansiālu atbalstu mūžizglītībai.

Valkā pieaugušo izglītības piedāvājumu līdz šim sekmīgi pārrauga un koordinē biedrība “Latvijas – Igaunijas institūts”, un semināra dalībnieki izteica viedokli, ka labā sadarbības prakse starp pašvaldību un nevalstisku organizāciju būtu arī jāturpina.

Diskusijā tika akcentēta Valkas īpašā situācija, esot  pierobežas pilsētai. Salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem, Valkā pieaugušie daudz vairāk vēlas mācīties igauņu, somu vai kādu no skandināvu valodām. Daudzas pieaugušo izglītības aktivitātes tiek realizētas, sadarbojoties ar Igaunijas mācību iestādēm vai lektoriem Valgā un Tartu, tā padarot izglītošanos efektīvāku gan resursu gan laika patēriņa ziņā. Tomēr pierobežas pilsētai loģisko starpvalstu sadarbību nereti apgrūtina smagnējā šādu aktivitāšu administrēšana un būtiskās atšķirības Latvijas un Igaunijas pedagogu atalgojuma līmenī.

Spriežot par pieaugušo izglītības programmu saturu, diskutētāji izcēla vairākus aspektus. Piemēram, nepieciešami pasākumi, kas iedzīvotājus ar zemu izglītības līmeni un nepietiekošām pamatprasmēm motivētu uzsākt tālāku izglītošanos. Tomēr arī grupai, kas ir motivēta mācīties – pieaugušajiem ar augstu izglītības līmeni un profesionālo kvalifikāciju - ir grūtības saņemt prasmēm atbilstošu piedāvājumu. Novadā jādomā, kā piesaistīt izglītotājus, kas piedāvā augsta līmeņa profesionālās pilnveides programmas. Klātesošie vienojās, ka ne mazāk svarīgi, lai visiem būtu pieejama arī kvalitatīva interešu izglītība, jo tieši interešu izglītības nodarbībās cilvēki atgūst enerģiju un rod iedvesmu profesionālajai darbībai.

Semināri “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” notiek Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā:  valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Īpaša vērība tajās tiek veltīta pieaugušo izglītības sadarbības tīklu veidošanai starp blakus esošajiem novadiem un plānošanas reģionu ietvaros, lai pēc iespējas efektīvi apgūtu pieaugušo izglītībai atvēlētos resursus laika posmā līdz 2020. gadam.  Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.

valka muzizglitiba 2015