Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā 31.martā notika seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”. Seminārā piedalījās Dobeles novada uzņēmēji un pieaugušo izglītības darba organizētāji, kā arī interesenti no Talsiem un Jelgavas.

Klātesošie diskutēja par valsts pieaugušo izglītības politiku un tās īstenošanu Dobeles novadā, analizēja sadarbību starp vietējām pieaugušo izglītošanā iesaistītajām institūcijām un vērtēja pieaugušo izglītības programmu atbilstību darba tirgus vajadzībām.

Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gunārs Kurlovičs iepazīstināja ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centra darbu kā vienu no labās prakses piemēriem, kurš nebūtu iespējams bez pašvaldības ieinteresētības un pastāvīga finansiāla atbalsta.

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes speciāliste Lelde Šantare un Auces novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja Anita Segliņa uzsvēra, ka efektīva pieaugušo izglītošana iespējama novados, kur darbojas pieaugušo izglītības centri vai vismaz šī darba koordinatori. Tomēr daudzviet pilsētās un pagastos šādu resursu nav, un speciālistu trūkums mēdz apgrūtināt piekļūšanu sociālā riska grupām - jauniešiem ar zemām pamata prasmēm, cilvēkiem pirmspensijas vecumā, jaunajiem vecākiem.

Uzņēmēji, kas piedalījās diskusijā, izteica vēlmi pēc elastīgākiem noteikumiem, kas ļauj tai vai citai pieaugušo grupai pretendēt uz valsts līdzfinansētu apmācību. SIA “Mārksmens” personāla daļas vadītāja Līga Gailīte kritizēja arī smagnējo valsts līdzfinansētās pieaugušo izglītības administrēšanas sistēmu, ar kuru jāsaskaras uzņēmējiem, kuru darbinieki strādā dažādos Latvijas reģionos, kā tas ir, piemēram, veikalu ķēdēm. Stādu audzētavas “Liepas” vadītāja Zaiga Apse norādīja, ka valsts līmenī nepietiekami tiek stimulēta un atbalstīta nodarbināto cilvēku tālāka izglītošana. Īpaši to sajūt zemnieku saimniecībās strādājošie, kuri sezonas laikā ir ļoti aizņemti, bet ziemā varētu atlicināt laiku profesionālo iemaņu tālākai attīstībai. Diemžēl visbiežāk viegli pieejamas ir tās valsts un ES struktūrfondu pieaugušo izglītības atbalsta programmas, kas attiecas uz bezdarbniekiem un cilvēkiem no riska grupām.
Diskutējot par vienotas pieaugušo izglītības sistēmas izveidi Latvijā, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gunārs Kurlovičs akcentēja pašvaldību lomu vietējās situācijas izpētē. Tieši pašvaldību darbinieki ir tie, kuri var iegūt patiesus datus par darba tirgus un uzņēmēju vajadzībām un darba ņēmēju vēlmēm attiecībā uz pieaugušo izglītības saturu un apjomu.

Semināri par pieaugušo izglītības attīstību Latvijas novados notiek Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. IZM un Erasmus+ projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ir viena no aktivitātēm, kuru realizē Izglītības un Zinātnes ministrija, lai izstrādātu un realizētu vienotu pieaugušo izglītības politiku Latvijā.

Grāmata