Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā 18.martā notika seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”. Semināra dalībnieki debatēja par pieaugušo izglītības situāciju Jēkabpilī un novadā. Tika analizēta pieaugušo izglītības saistība ar darba tirgus pieprasījumu, piedāvāto pakalpojumu spektrs un kvalitāte, kā arī vērtētas pieaugušo grupas, kas līdz šim ir nonākušas pakalpojumu sniedzēju redzes lokā. Tika pārrunāti ceļi, kā veicināt ieinteresēto pušu sadarbību.

Semināru atklāja Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis. Raksturojot situāciju Jēkabpils pieaugušo izglītības jomā, J. Raščevskis atzina, ka diemžēl šobrīd nevar runāt par pārdomātu pieaugušo izglītības politiku Jēkabpilī, jo nav apzinātas un apkopotas nedz izglītojamo vajadzības, nedz vietējā darba tirgus pieprasījums. Par divām šobrīd pamanāmākajām pieaugušo izglītotāju mērķa grupām klātesošie atzina personas ar zemu izglītības līmeni un nepietiekošām pamatprasmēm, kā arī reemigrējušo Latvijas iedzīvotāju bērnus – jauniešus, kas ārvalstīs uzsākuši, bet nav turpinājuši izglītošanos, un tagad atgriezušies dzimtenē.

Kā savstarpēji saistīti aspekti, kas apgrūtina mērķtiecīga pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošanu, tika minēta darba devēju vājā ieinteresētība darba ņēmēju tālākā izglītībā un pašu darba ņēmēju motivācijas trūkums.

Jēkabpils NVO resursu centra un citu nevalstisko organizāciju pārstāvji akcentēja nepieciešamību attīstīt tos pieaugušo izglītības virzienus, kas ļautu cilvēkiem ar bagātīgu profesionālo pieredzi pārtapt no darba ņēmējiem par darba devējiem vai uzsākt individuālo komercdarbību.

Par nozīmīgāko pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēju nodarbinātām personām līdztekus akreditētajām mācību iestādēm tika minēta Nodarbinātības valsts aģentūra ar tā saukto mūžizglītības kuponu programmu.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Jēkabpils pilsētas domes, Jēkabpils, Ilūkstes un Pļaviņu novada pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģiona, kā arī pārstāvji no izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas pieaugušo izglītošanā. Seminārs notika Izglītības un zinātnes ministrijas realizētā Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta mērķis ir izstrādāt vienotu pieaugušo izglītības modeli Latvijā, iesaistot mūžizglītības aktivitātēs lielāku pieaugušo skaitu, kā arī nodrošinot efektīvu resursu pārvaldi.

Grāmatas