Informācija par Latvijas valsts ģerboņa lietojumu
profesionālās izglītības dokumentu veidlapās

Saeima 2012. gada 14. jūnijā ir pieņēmusi Valsts prezidenta ierosināto likumu “Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts ģerboni””. Likuma “Par Latvijas valsts ģerboni” grozījumu rezultātā tika noteiktas būtiskas izmaiņas valsts ģerboņa lietošanā, paredzot arī pārejas periodu līdz 2015. gada 1. janvārim.

1. Ģerbonis profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu veidlapās.
1.1. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas valsts ģerboni” 8. panta otro daļu lielo valsts ģerboni saskaņā ar normatīvajiem aktiem lieto valstiski atzītā diplomā, apliecībā vai atestātā, kas apliecina zinātniskā grāda, attiecīgas izglītības pakāpes vai kvalifikācijas līmeņa ieguvi pēc akreditētas izglītības programmas. Saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 6.punktu izglītības iestāde pēc 2012. gada 1. septembra drīkst izsniegt šā likuma 8. panta otrajā daļā minēto diplomu, apliecību vai atestātu, kurā lietots papildinātais mazais valsts ģerbonis, bet ne ilgāk par 2014. gada 31. decembri.
1.2. Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti” tiek veikti grozījumi, nosakot lielā valsts ģerboņa lietošanu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos.
1.3. Profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavotājs SIA “Plūsma”, pamatojoties uz likumu “Par Latvijas valsts ģerboni”, ar 2015. gada 1. janvāri profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu veidlapās tipogrāfiski iespiež lielo valsts ģerboni.
1.4. Iestādēm, kurām līdz 2015. gada 1. janvārim iegādātās profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu veidlapas ar neatbilstošu Latvijas valsts ģerboni (papildinātais mazais valsts ģerbonis) ir palikušas uzkrājumā, tās ir jānoraksta kā nederīgas.

2. Ģerbonis profesionālās pilnveides izglītības apliecību un profesionālās ievirzes izglītības apliecību veidlapās.

2.1. Profesionālās pilnveides izglītības apliecība un profesionālās ievirzes izglītības apliecība neapliecina ne izglītības pakāpes, ne arī kvalifikācijas līmeņa ieguvi. Tāpēc minēto dokumentu veidlapās nevar lietot lielo valsts ģerboni. Saskaņā ar likumu “Par Latvijas valsts ģerboni” citos dokumentos izglītības iestāde ir tiesīga lietot valsts ģerboni atbilstoši izglītības iestādes juridiskajam statusam (valsts, pašvaldības vai privātā izglītības iestāde). Atbilstoši minētā likuma 6. panta 1. punktam valsts izglītības iestāde ir tiesīga lietot papildināto mazo valsts ģerboni. Atbilstoši minētā likuma 7. pantam pašvaldību izglītības iestādes tiesīgas lietot mazo valsts ģerboni. Valsts akreditēta privātā izglītības iestāde, izsniedzot valsts atzītus izglītības dokumentus, pilda tai likumā deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu un tādējādi, atbilstoši minētā likuma 7. pantā noteiktajam, ir tiesīga lietot mazo valsts ģerboni.
2.2. Saskaņā ar likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” noteikto ir veikti attiecīgi grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 „Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti” (MK 24.11.2015. Nr.655, skatīt Anotāciju).
2.3. Profesionālās izglītības dokumentu veidlapu izgatavotājs SIA “Plūsma”, pamatojoties uz likumu “Par Latvijas valsts ģerboni”, ar 2016. gada 1. janvāri izgatavo 2 veidu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību veidlapas (ar papildināto mazo valsts ģerboni un mazo valsts ģerboni) un 2 veidu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību veidlapas (ar papildināto mazo valsts ģerboni un mazo valsts ģerboni). Izglītības iestādēm ir jāpasūta un jāiegādājas attiecīgās dokumentu veidlapas atbilstoši iestādes juridiskajam statusam.
2.4. Iestādēm, kurām līdz 2016. gada 1. janvārim iegādātās profesionālās pilnveides izglītības apliecības veidlapas un profesionālās ievirzes izglītības apliecības veidlapas ar iestādes juridiskajam statusam neatbilstošu Latvijas valsts ģerboni ir palikušas uzkrājumā, tās ir jānoraksta kā nederīgas.