ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īsteno projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/14/IPIA/CFLA/001/001)

2015. gada 28. janvārī tika apstiprināta projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu.

2015. gada 28. maijā pamatojoties uz Vienošanās grozījumiem Nr. 1 tika pagarināts Projekta īstenošanas termiņš, tā pamatojums - tā kā neatkarīgi no finansējuma saņēmēja gribas tika kavēta projekta īstenošana projekta vienošanās noteiktajā termiņā, atbilstoši MK 26.07.2007 noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 252 punkta pirmās daļas 1.punktam, tika ierosināts piešķirt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015. gada 15. decembrim. Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst iepirkumā par funkcionalitātes papildinājumu izstrādes un ieviešanas iepirkuma izraudzītie pretendentu darba uzdevuma izpildei paredzēto laika periodu, pieņemot, ka iepirkuma līgumi tiks noslēgti līdz 2015. gada 15. jūlijam. Attiecīgi tiek veiktas arī izmaiņas „Projekta īstenošanas laika grafikā” visām projekta darbībām.

Atbilstoši esošās situācijas analīzes rezūltātiem ERAF 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” VIIS3 Projekta ietvaros ir izvirzīti četri VIIS tālākās attīstības virzieni:

  1. VIIS izmantošanas paplašināšana augstākās izglītības sektorā- studējošo reģistra izveide , apkopojot un centralizēti uzkrājot VIIS augstākās izglītības iestādēs esošo informāciju par studējošajiem.
  2. VIIS datu apmaiņas risinājuma attīstība- esošo datu kopu un ieinteresēto pušu datu ieguves vajadzības analīze un tīmekļa pakalpju kopas izstrāde (līdz 100 biežāk izmantojamajiem VIIS datu objektiem).
  3. VIIS uzkrāto datu izguves uzlabošana- esošā risinājuma datu analīzes kubu dimensiju paplašināšana, nodrošinot pēc iespējas VIIS uzkrāto datu izmantošanu analīzes un pārskatu sagatavošanai.
  4. VIIS e-pakalpojumu izstrāde- trīs e-pakalpojumu izstrāde:
    1. mani dati izglītības reģistros
    2. informācija par aukles statusu reģistrā
    3. automatizēta datu apmaiņa starp VIIS un Valsts ieņēmuma dienesta IS veicinot elektronisku informācijas un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, 2015. gada 22. jūlijā tika noslēgti līgumi ar izstrādātājiem A/S „RIX Technologies”  un SIA „Tieto Latvia” par  Valsts izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumu izstrādi un ieviešanu. 

 

22.07.2015