ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) īsteno projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” (Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/14/IPIA/CFLA/001/001)

Notiek projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” īstenošana.

2015. gada 2.novembrī tika apstiprināti projekta „Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu, grozījumi Nr. 2.  Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, tika pagarināts projekta īstenošanas laiks - 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās stāšanās spēkā dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.

Tā kā neatkarīgi no finansējuma saņēmēja gribas tika kavēta projekta īstenošana  projekta vienošanās noteiktajā termiņā, atbilstoši MK 26.07.2007 noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 252 punkta pirmās daļas 1.punktam, tika ierosināta piešķirt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst laika periodam, kas saistīts  ar Pretendenta SIA “iSoft Solutions” iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par Iepirkuma rezultātiem, pieņemot, ka iepirkuma līgumi ar Iepirkuma uzvarētājiem  tiktu noslēgti nākošajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.

Izstrādātāji A/S „RIX Technologies”  un SIA „Tieto Latvia”, turpina darbu pie projekta  ietvaros izvirzīto mērķu izstrādes. 

 

05.11.2015