2005. gada 15. novembra Rezolūcijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības  (turpmāk - ES) dalībvalstis tika aicinātas izveidot strukturētu dialogu ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem un politikas veidotājiem ar mērķi atbalstīt jauniešu tiesības piedalīties politikas izstrādē, kas tiešā veidā viņus skar. Tā ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija – ietvaros strukturētais dialogs tika izmantots kā iespēja problēmu risināšanai, ar ko saskarās mūsdienu jaunatne.

Strukturētais dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Strukturētais dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā, un process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

ES Padome atzīst, ka strukturētā dialoga mērķis ir kalpot par forumu, kurā pastāvīgi kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

Strukturētā dialoga laikā ik semestri katrā „trio” valstī notiek jaunatnes konferences, kurās piedalās jaunatnes organizāciju un attiecīgo ministriju pārstāvji no katras ES dalībvalsts. Pirms konferencēm notiek jauniešu konsultācijas nacionālajā līmenī, lai izzinātu galvenās problēmas par iepriekš izvirzīto tēmu, kuras apspriest Eiropas līmenī, lai vēlāk veidotu oficiālas rekomendācijas ES Ministru Padomei.

2014.gadā sākot ar Itālijas prezidentūru nedaudz mainījās strukturētā dialoga procesa formāts. Līdz šim katras prezidējošās valsts laikā tika izstrādātas vienotas rekomendācijas, kas tika rezultātā formulētas kā ES Padomes rezolūcija. Tika nolemts, ka vienotās rekomendācijas kā ES Padomes rezolūcija tiks apstiprinātas 18 mēnešu darba cikla noslēgumā, noslēdzoties visu “trio” valstu ES Padomē prezidentūrai.

Apakšsadaļas:

Strukturētais dialogs Eiropas līmenī

Strukturētais dialogs nacionālā līmenī

Strukturētā dialoga labās prakses metode


Īsumā par strukturēto dialogu :

Angļu valodā:

 

Latviešu valodā: