logo ljp  SD LOGO 02

 

Lai nodrošinātu strukturētā dialoga attīstību nacionālā līmenī, 2010.gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas, izmantojot jau esošās struktūras, un uzsākt konsultācijas ar jauniešiem, nozaru ekspertiem un politikas veidotājiem par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši nodarbinātības jomā.

Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Strukturētā Dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Strukturētā dialoga Latvijas nacionālās darba grupas galvenie uzdevumi:

  1. koordinēt Eiropas Savienības strukturētā dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī;
  2. iesaistīt jauniešus strukturētā dialoga konsultāciju procesā un noskaidrot viņu viedokli par attiecīgo „trio” prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot strukturētā dialoga noteikto metodiku;
  3. sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par strukturētā dialoga procesu un rezultātiem attiecīgās „trio” prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Strukturētā dialoga nacionālā darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītājs
E. Anškens - biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” prezidents

Darba grupas vadītāja vietniece
A. Riba - Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas un iniciatīvu attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā

Darba grupas locekļi
M. Babris - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padomes pārstāvis
U. Dūmiņš - Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs
L. Celmiņa - biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienības “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” vadītāja
R. Medne - biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdētāja
E. Pelša - Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente
K. Sprudzāne - Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas “Award” nacionālā koordinatore Latvijā
V. Šķēle - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
I. Šubēvica - biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” pārstāve
Z. Začeva - biedrības “Latvijas pašvaldību savienība” jaunatnes lietu speciāliste
M. Belova - Latvijas Studentu apvienības prezidente
D. Zverevs - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītājs – pārvaldes priekšnieka vietnieks
L. Turlaja - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Darba grupas sekretāre
A. Brinkmane - Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente

Papildu informāciju par Strukturētā dialoga aktualitātēm ir pieejama Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā: http://ljp.lv/strukturetais-dialogs