Lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes darbību, izveidota padome šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

L.Lejiņa - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

B.Bašķere - Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā

Padomes locekļi:

G.Auza - Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja (aizvietos Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis).
D.Brante - Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte (aizvietos Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Dace Roga)
R.Blese - Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības eksperts(aizvietos Latvijas Poligrāfijas Uzņēmumu Asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere)
I.Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos (aizvietos Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere)
J.Gaigals - Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors
K.Grauze - Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta militārās zinātnes un izglītības nodaļas vecākais referents (aizvietos Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta Struktūras un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Liene Liepiņa)
I.Kristovska - Ministres biroja vadītāja (aizvietos ministres padomniece Linda Medne).
I.Krūmiņa - Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle (aizvietos Daiga Rubene Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekle)
G.Kukainis - Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs (aizvietos Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra vadītāja Lelde Ābele)
I.Lipskis - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors (aizvietos Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa)
I.Muraškovska - Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte (aizvietos KPR administrācijas vadītāja Evita Dreijere)
E.Petrovska - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante (aizvietos PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante Māra Sīmane)
L.Romele Latvijas brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos (aizvietos Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga)
L.Rūsiņa - Kultūras ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente aizvietos ir Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Laura Turlaja)
G.Silovs - Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors (aizvietos Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors Jānis Salmiņš)
A.Šenberga - Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktore
S.Šmīdlere - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Struktūrfondu departamenta direktore
D.Traidās - Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore (bez balsstiesībām) (aizvietos VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane)
U.Sukovskis - RTU studiju prorektors (aizvietos LTRK Politikas daļas eksperte Līva Šteinberga)

Padomes sekretārs bez balsstiesībām:

I.Oksaniča - Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītāja.

Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes reglaments (.docx)