Normatīvie akti

Valsts pētījumu programmu normatīvie akti

Ministru kabineta 2006.gada 30.maija Noteikumi Nr. 443 “Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība” [ārēja saite]

MK 2010.gada 30.marta noteikumi 316 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole[ārēja saite]

MK 2010.gada 29.maija rīkojums Nr. 294 "Par valsts pētījumu programmām[ārēja saite]

MK 2010.gada 29.maija rīkojums Nr.594 "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010. – 2013.gadā” [ārēja saite]

 

Apakšsadaļa:

Vērtēšanas komisijas sēžu protokolu izraksti