Valsts sociālo pabalstu likuma 6.panta [ārēja saite] otrā daļas 2.punkts nosaka, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru bērnu, kas ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Ja bērns, kurš bijis aizbildnībā, ir sasniedzis 18 gadu vecumu, pabalstu piešķir pašam pilngadību sasniegušajam bērnam. Pabalstu nepiešķir par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" [ārēja saite] 20.punkts nosaka, ka izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju. Vienlaikus minēto noteikumu 27.punkts nosaka, ka profesionālās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu un izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes administrācijas, pedagoģiskā personāla un klātienē izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus. Profesionālās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu. Skatot kopsakarā iepriekš minētās tiesību normas un ņemot vērā tiesību normā lietoto formulējumu "var saņemt", konstatējams, ka Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" paredz profesionālās izglītības iestādes izglītojamajam tiesības noteiktos gadījumos saņemt stipendiju, vienlaikus izglītības iestādei nav pienākums izmaksāt stipendiju, vadoties tikai no tā, ka persona ir uzsākusi klātienē apgūt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu. Ministrijas ieskatā, spēkā esošie normatīvie akti  neierobežo izglītojamā tiesības atteikties saņemt stipendiju, ja arī tā, ņemot vērā izglītības iestādes apstiprinātos stipendijas piešķiršanas kritērijus, viņam pienāktos. Ņemot vērā minēto, izglītojamajam/viņa vecākiem  ir tiesības ar attiecīgu rakstisku iesniegumu vērsties profesionālās izglītības iestādē.