Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.1 panta trešajai daļai Ministrija informē, ka noslēgusi līgumu ar zvērinātu advokātu biroju “Eversheds Sutherland Bitāns” par juridiskās palīdzības sniegšanu pirmās instances tiesā administratīvajā lietā Nr. A420250719 un juridisko atbalstu, līguma summa EUR 9 999 (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).