Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi”) un projekta pieteicējas pašvaldības līdzfinansējuma. Viena pieteiktā projekta finansējuma apmērs no ministrijas nedrīkst būt mazāks par 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) un lielāks par 5500 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro). Projekta iesniedzējam projekta īstenošanā jāpiedalās ar līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.

Pašvaldība (izņemot Rīgas pilsētas pašvaldība) konkursam var iesniegt vienu projekta pieteikumu, iekļaujot tajā neierobežotu skaitu izglītības iestāžu. Rīgas pilsētas pašvaldība konkursam var iesniegt vienu projekta pieteikumu no katras administratīvi teritoriālās vienības.

Konkursa vērtēšanās komisijā iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas, padotības iestāžu un nevalstisko sporta organizāciju pārstāvji.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 20.marts, īstenošanas termiņš – 2014.gada 15.septembris.

Projektu konkursa rezultāti

Lai atbalstītu konkursam “Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” iesniegtos projektu pieteikumus iepriekšējā gada apmērā, 2014.gada 14.maija konkursa komisijas sēdē tika nolemts aicināt IZM palielināt konkursa finansējuma apmēru, kā rezultātā būtu iespējams papildus atbalstīt lielāku projektu pieteikumu skaitu atbilstoši vērtējuma rezultātā iegūtajai vietai. Tāpat tika nolemts atlikt galīgā lēmuma pieņemšanu par finansējuma piešķiršanu konkursa ietvaros līdz informācijas saņemšanai no IZM Nodrošinājuma un finanšu departamenta par papildu piešķirtā finansējuma apmēru.

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas atteikumu (2014.gada 4.jūnija vēstule Nr.2-2-07/3113) atbalstīt IZM pieprasīto apropriācijas pārdali starp IZM valsts budžeta programmām (apakšprogrammām), papildus finansējums konkursa projektu atbalstam netiks piešķirts.

92 projektu pieteikumi izvērtēti atbilstoši konkursa nolikuma 27.punktam un nolikuma 4.pielikumam „Projekta pieteikuma kvalitātes vērtēšanas veidlapa” un ar konkursa komisijas 2014.gada 14.maija lēmumu atbilstoši iegūtajam punktu skaitam sarindoti vietu secībā atbilstoši konkursa nolikuma 27. un 28.punktam.

Atbilstoši kopējiem pieejamiem konkursa finanšu līdzekļiem - 122 000 EUR - pilnā apmērā iespējams atbalstīt 26 projektu pieteikumus.

Nr. p.k.

Pašvaldības nosaukums

Vispārējās izglītības iestādes

Valsts budžeta finansējums EUR

Pašvaldības finansējums

EUR

1

Saldus novada
pašvaldība

Lutriņu pagasta PII "Kāpēcītis", Nīgrandes pagasta PII "Griezīte", Nīgrandes pagasta PII "Straumīte", Zaņas PI grupa, Saldus pag. PII "Graudiņš", Saldus speciālā PII "Cerībiņa", Saldus PII "Sienāzītis", Saldus PII "Pasaciņa", Saldus PII "Zīlīte", Jaunlutriņu pamatskola, Šķēdes PI grupa, Pampāļu pamatskolas PI grupa, Ezeres vidusskolas PI grupa, Kursīšu pamatskolas PI grupa,  Rubas pamatskola, Rubas pamatskolas PI grupa, Jaunauces PI grupa, Vadakstes PI grupa, Rubas speciālā internātpamatskola, Saldus 1. vidusskola, Sātiņu PI grupa, Saldus sākumskolas PI grupa, Striķu pamatskolas PI grupa, Zirņu pamatskolas  PI grupa

5500,00

5500,00

2

Iecavas novada dome

Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola, Dzimtmisas pamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola, PII "Cālītis", PII "Dartija"

5076,73

5076,73

3

Kokneses novada
dome

Bebru pamatskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Kokneses internātpamatskola, Pērses pamatskola, PII "Bitīte", PII "Gundega", Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

4268,50

4268,50

4

Aizputes novada
dome

Māteru Jura Kazdangas pamatskola, Kalvenes pamatskola, Dzērves pamatskola, Aizputes vidusskola, Aizputes pagasta pamatskola, PII "Pasaciņa", PII "Pīlādzītis", PII "Ezītis"

3972,31

3972,36

5

Siguldas novada dome

Siguldas Valsts ģimnāzija, Laurenču sākumskola

5485,00

5485,00

6

Viļānu novada
dome

Viļānu vidusskola, Dekšāru pamatskola, Viļānu PII

1824,52

1824,52

7

Alūksnes novada pašvaldība

Liepnas vidusskola, Alūksnes novada vidusskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Malienas pamatskola, Bejas pamatskola, Mālupes pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Ilzenes pamatskola, Pededzes pamatskola "Rūķi", Alūksnes PII "Sprīdītis", Strautiņu PII "Zemenīte"

5500,00

10 770,00

8

Gulbenes novada
dome

Gulbenes 2. vidusskola, Galgauskas pamatskola, Stāķu pamatskola

4950,00

6050,00

9

Ludzas novada
pašvaldība

Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola, Istras vidusskola, Ludzas Mūzikas pamatskola, Nirzas pamatskola, Pildas pamatskola, Ludzas pilsētas PII Pasaciņa, Ludzas pilsētas PII Namiņš,

5340,82

5340,82

10

Grobiņas novada dome

Grobiņas PII "Pīpenīte", Medzes PII "Čiekuriņš", Grobiņas pagasta sākumskola, Grobiņas pamatskola, Bārta pamatskola, Gaviezes pamatskola, Kapsēdes pamatskola, Grobiņas ģimnāzija

5384,50

5384,50

11

Rīgas domes IKSD Vidzemes priekšpilsētas izglītības iestādes

Rīgas Hanzas vidusskola, Rīgas Ezerkrastu pamatskola, Rīgas 79.PII, Rīgas 74. PII, Rīgas 126.PII, Rīgas 160.PII

4406,24

4406,41

12

Ropažu novada
pašvaldība

Zaķumuižas pamatskola, Ropažu vidusskola, Ropažu PII "Annele"

5500,00

5837,00

13

Bauskas novada
dome

Īslīces vidusskola, Uzvaras vidusskola, Griķu pamatskola, Mežotnes pamatskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola

5500,00

5500,00

14

Rūjienas novada
pašvaldība

Rūjienas vidusskola, Jeru pamatskola, Vilpulkas sākumskola

5263,90

5263,90

15

Liepājas pilsētas
dome

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Liepājas A.Puškina 2. vidusskola, Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pils.5. vidusskola, Liepājas 7. vidusskola, J.Čakstes Liepājas 10. vidusskola, Liepājas 12. vidusskola, Liepājas 15. vidusskola, Liepājas Centra sākumskola, Liepājas internātpamatskola

3971,00

3971,00

16

Rundāles novada
dome

Pilsrundāles vidusskola, Pilsrundāles vidusskola, Svitenes struktūrvienība, Bērsteles struktūrvienība, Rundāles novada PII Mārpuķīte

5500,00

5500,00

17

Ilūkstes novada
pašvaldība

Ilūkstes 1. vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Ilūkstes PII Zvaniņš, Eglaines pamatskola, Subates pamatskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Raudas internātpamatskola

5500,00

5500,00

18

Rīgas domes IKSD Kurzemes rajona izglītības iestādes

Rīgas 19. vidusskola, Rīgas Valdorfskola, Rīgas PII "Priedīte", Rīgas PII "Pasaciņa", Rīgas 123.PII , Rīgas PII "Mārītes"

4992,12

4992,22

19

Jelgavas pilsētas
dome

PII "Zemenīte", PII "Ķipari", PII "Vārpiņa", PII "Pasaciņa", PII "Sprīdītis", PII "Lācītis", PII "Gaismiņa", PII "Rotaļa", Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 2.pamatskola

5500,00

5500,00

20

Ādažu novada dome

Ādažu PII, Kadagas PII, Ādažu vidusskola

4327,66

4327,66

21

Alojas novada dome

Staiceles vidusskola, Puikules pamatskola, Ozolmuižas pamatskola, Alojas Ausekļa vidusskola, Alojas pilsētas PII "Auseklītis", PII "Auseklītis" struktūrvienība Vilzēnos

5500,00

5500,00

22

Skrīveru novada
dome

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

1504,00

1504,00

23

Dagdas novada dome

Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola, Andrupenes pamatskola, Asūnes pamatskola, Andzeļu pamatskola, Šķaunes pamatskola, Konstantinovas pamatskola

4143,50

4143,50

24

Kandavas novada
dome

Matkules sākumskola, Kandavas novada Zantes pamatskola, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Kandavas internātvidusskola, Vānes pamatskola

3275,00

3275,00

25

Beverīnas novada pašvaldība

J.Endzelīna Kauguru pamatskola, Brenguļu sākumskola ar PII grupām, Trikātas pamatskola ar PII grupām, Kauguru pagasta PII "Pasaciņa"

2410,69

2411,38

26

Jelgavas novada pašvaldība

Kalnciema vidusskola ar PII grupām, Staļģenes vidusskola ar PII grupām, Vircavas vidusskola ar PII grupām, Svētes pamatskola ar PII grupām, Zaļenieku pamatskola ar PII grupām, Vilces pamatskola ar PII grupām, Sesavas pamatskola ar PII grupām, Aizupes pamatskola ar PII grupām

5239,00

5791,00

 

119,835,49

127 095,00

Atbilstoši kopējiem pieejamiem konkursa finanšu līdzekļiem Pļaviņu novada domes projekta pieteikumu iespējams atbalstīt  39, 35 % apmērā.

 

 

 

 

 

27

Pļaviņu novada
dome

Pļaviņu novada ģimnāzija, PII Jumītis filiāles "Rūķītis", "Bērziņš", "Zīļuks"

2164,51

5500, 00

 

122 000, 00

132 595,00

Kopumā  konkursa ietvaros tiks atbalstīta sporta inventāra iegāde 172 vispārējās izglītības iestādēs,  tai skaitā 63  pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās, ar plānoto kopējo finansējumu 254 595 euro apmērā.