eutrio logo ungarija

Ungārijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā
(2011.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Eiropas Savienības Padomes Ungārijas prezidentūra norādījusi, ka vēlas politisko darba kārtību veidot, uzmanību pievēršot četrām galvenajām jomām: izaugsme un nodarbinātība Eiropas sociālā modeļa saglabāšanai, stiprāka Eiropa, pilsoņiem draudzīga Savienība, paplašināšanās un kaimiņvalstu politika. Ungārijas prezidentūra savā darba programmā atzīmē, ka vēlas uzsvērt cilvēcisko faktoru kā pamatu inteliģentai, ilgtspējīgai un visaptverošai izaugsmei, strādājot ar jautājumiem, sākot no ekonomikas un  kopējas politikas līdz paplašināšanās jautājumiem.

Ungārijas prezidentūra izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Izglītība

 1.     izglītības un apmācības jomas ieguldījums „ES 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanā;
 2.     pāragri skolu pametušo skaita samazināšana;
 3.     mācību mobilitātes sekmēšana;
 4.     agrīnā skolas izglītība un aprūpe;
 5.     aktīva pilsoniskā līdzdalība;
 6.     atbalsts talantīgiem bērniem;
 7.     mūžizglītības potenciāla stiprināšana: Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūra, pieaugušo izglītība;
 8.     ieguvumi no dažādības augstākajā izglītībā;
 9.     profesionālās izglītības un apmācības pievilcības sekmēšana.

Zinātne

 1.     vienkāršošana;
 2.     7.Ietvarprogrammas vidusposma izvērtējums;
 3.     skatījums uz nākamo 8.Ietvarprogrammu.

Ungārijas prezidentūras laikā tiks skatīts arī tāds horizontāls jautājums kā mobilitāte (jauno pētnieku mobilitāte, mazo un vidējo uzņēmumu mobilitāte, izpētes un izstrādes mobilitāte).

Sports

 1.     cīņa pret dopingu;
 2.     ES sadarbība ar Eiropas Padomi;
 3.     EK paziņojums par ES darba programmu (provizoriski tika plānots publicēt 2010.gada 4.ceturksnī).

Jaunatnes politika

 1.     jauniešu nodarbinātība;
 2.     jauniešu līdzdalība pilsoniskajos procesos.

Ungārijas prezidentūras laikā plānotās Eiropas Komisijas iniciatīvas:

EK paziņojums par jaunu kompetenču iniciatīvu – saikne ar iniciatīvu „Jaunas prasmes jaunām darba vietām”, nolūkā izstrādāt galveno kompetenču pieeju arodapmācības, pieaugušo apmācības un augstākās izglītības jomā, pamatojoties uz 2006.gada galveno kompetenču ieteikumu, bet pārsniedzot to. Tas atbalsta centienus dalībvalstīs modernizēt šīs citas izglītības un mācību organizēšanas jomas, īpaši aplūkojot novērtēšanas un apstiprināšanas jautājumus un kopējas valodas izveidi par kompetencēm starp izglītības sistēmu un darba pasauli, tostarp priekšlikumus par augsta līmeņa forumu par pamatprasmēm un Eiropas prasmju pasi.

Ieteikums par neformālās un interešu izglītības veicināšanu un apstiprināšanu – priekšlikums ir daļa no iniciatīvas “Jaunatne kustībā”; tas pievērsīsies tam, kā valstu kvalifikācijas sistēmām būtu jāatvieglo neformālās un interešu izglītības iznākumu veicināšana un apstiprināšana un jānodrošina caurskatāmība starp profesionālo izglītību un apmācību un augstāko izglītību, kā arī kā veicināt profesionālismu un to personu atzīšanu, kas sniedz šādu mācību pieredzi, jo īpaši jaunatnes vidū.

Paziņojums par augstākās izglītības modernizāciju (2011.gada 3.ceturksnis)- Pamatmērķis ir pārskatīt šo politikas darba kārtību un ierosināt jaunus mērķus tās nākotnei. Tas, iespējams, ietvers priekšlikumus attiecībā uz pārredzamību un augstākās izglītības iestāžu klasifikācijas sistēmu.

Zaļā grāmata par Profesionālās kvalifikācijas direktīvu: turpmākā virzība uz iespējamu reformu – mērķis ir sniegt novērtēšanas ziņojumu, pamatojoties uz Profesionālās kvalifikācijas direktīvas pašreizējās darbības ex post novērtējumu un zaļo grāmatu, apspriežot Profesionālās kvalifikācijas direktīvas turpmākās reformas nepieciešamību.

Eiropas stratēģija un rīcības plāns virzībā uz ilgtspējīgu, uz bioloģisko ražošanu balstītu ekonomiku līdz 2020.gadam – paziņojumā būs paredzēts skaidrs redzējums un rīcības plāns ilgtspējīgai un novatoriskai Eiropas ekonomikai, kas balstīts uz bioloģisko ražošanu, līdz 2020.gadam, tostarp:

 1.     Eiropas inovācijas partnerības īstenošana un Eiropas Pētniecības telpas izveides pabeigšana uz bioloģisko ražošanu balstītas ekonomikas nozarēs;
 2.     uzlabot pamatnoteikumus inovācijai, tostarp zināšanu nodošanas un publiskā iepirkuma, kā arī standartu izstrādes veicināšana;
 3.     stimulēt dalībvalstu pētniecības, attīstības un inovācijas sistēmu reformas, lai dotu iespēju attīstīt uz bioloģisko ražošanu balstītu ekonomiku valstu līmenī.

Paziņojums par Pētniecības un inovācijas partnerībām – EK sniegs paziņojumu par to, kā dažādu veidu inovācijas un pētniecības partnerības (piemēram, publiskā-privātā un publiskā-publiskā) var palīdzēt sasniegt „ES 2020” stratēģiju un Inovācijas savienību. Šajā saistībā īpaša uzmanība tiks pievērsta Inovācijas partnerību jēdzienam.

Paziņojums par zinātnisko informāciju – turpmākais darbs pēc 2007.gada paziņojuma par „zinātnisko informāciju digitālā laikmetā”, kas tika pieņemts digitālo bibliotēku iniciatīvas ietvaros. Paziņojumā tiks veikta inventarizācija par piekļuves zinātniskai informācijai jomas izmaiņām un tiks aprakstīti turpmākie pasākumi, ko veiks Komisija. Tajā cita starpā tiks noteikta nostāja par iespēju paplašināt atvērtas piekļuves mandātu no pašreizējām izmēģinājuma jomām uz visu astoto ietvarprogrammu.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 •     2011.gada 14.februārī (Briselē, Beļģijā);
 •     2011.gada 22.-23.februārī (neformālā sporta ministru sanāksme Budapeštā un Gödöllő, Ungārijā);
 •     2011.gada 28.-29.martā (neformālā izglītības ministru sanāksme Budapeštā un Gödöllő, Ungārijā);
 •     2011.gada 19.-20.maijā (Briselē, Beļģijā)

ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2011.gada 10.-11.martā (Briselē, Beļģijā);
 •     2011.gada 11.-12.aprīlī (neformālā Konkurētspējas ministru padome Budapeštā un Gödöllő, Ungārijā);
 •     2011.gada 30.-31.maijā (Briselē, Beļģijā)

Papildu informācijai par Ungārijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.eutrio.hu/, Ungārijas Nacionālo resursu ministrijas mājas lapā http://www.nefmi.gov.hu/english.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.