ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

2015. gada 31. decembrī Izglītības un zinātnes ministrija ir pabeigusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta “Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība” (Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1./14/IPIA/CFLA/001/001) īstenošanu.

Projekta ietvaros tika paplašināts VIIS kā centrālās izglītības resora informācijas sistēmas funkcionalitāti, nodrošinot informācijas uzkrāšanu par augstākās izglītības iestādēs studējošajiem, elektronizējot izglītības pakalpojumus, attīstot VIIS datu apmaiņu ar citām iestāžu informācijas sistēmām, kā arī uzlabojot VIIS uzkrāto datu ieguves iespējas , tādējādi sekmējot normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos fiksēto rīcības virzienu un mērķu izpildi.

Izstrādātājs Tieto Latvia saskaņā ar projekta ietvaros noslēgto līgumu par “Valsts izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumu izstrādi un ieviešanu” ietvaros ir veicis Studējošo reģistra izstrādi un datu apmaiņas risinājuma izveidi.

Izstrādātājs RIX Technologies saskaņā ar projekta ietvaros noslēgto līgumu, ir veicis funkcionalitātes papildinājumu izstrādi un ieviešanu VIIS atbalsta funkcionalitātes attīstībai, nodrošinot sistēmā uzkrāto datu izguves uzlabošanu un sistēmas e-pakalpojumu izstrādi.

 

29.12.2015