Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojums Nr.558 “Par valsts pētījumu programmām[ārēja saite]

 1. “Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību mazinošai energoapgādei (LATENERGI)” 1.prioritārā zinātnes virziena „Vide, klimats un enerģija (vide, ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo resursu ieguve, enerģētiskā neatkarība, elektroapgādes drošuma paaugstināšanas tehnoloģijas, oglekļa mazietilpīgas ražošanas attīstība, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām)” apakšvirzienā “Enerģētika“. Programmas vadītājs – Dr.habil.sc.ing. L.Ribickis, Rīgas Tehniskā universitāte, 2 250 000 eiro;
 2. “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 1.virziena  apakšvirzienā “Vide un klimats”. Programmas vadītājs – Dr.Ģeogr. J.Aigars, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, 2 249 808 eiro;
 3. “Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS²)” 2.prioritārā zinātnes virziena “Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas (daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas)” apakšvirzienā “Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas”. Programmas vadītājs – Dr.habil.phys. A.Šternbergs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, 2 250 000 eiro;
 4. “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai (SOPHIS)” 2.virziena apakšvirzienā “Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas”. Programmas vadītājs – Dr.sc.comp. M.Greitāns,  Elektronikas un datorzinātņu institūts,2 250 000 eiro;
 5. “Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” 3.prioritārajā zinātnes virzienā “Sabiedrības veselība (profilakse, diagnostika, ārstniecība, klīniskā medicīna, ārstniecības metodes un tehnoloģijas, ārstniecības līdzekļi un biomedicīnas tehnoloģijas)”. Programmas vadītājs – Dr.med. V.Pīrāgs, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, 4 500 000 eiro;
 6. “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)” 4.prioritārā zinātnes virziena „Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana (zemes dzīļu, ūdens, lauksaimniecības un mežu resursu apguves tehnoloģijas un pārtikas tehnoloģijas, biotehnoloģijas)” apakšvirzienā “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas”. Programmas vadītājs – Dr.chem. B.Andersons, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2 249 799 eiro;
 7. “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)”  4.virziena apakšvirzienā “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā”. Programmas vadītāja – Dr.inž. R.Galoburda, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2 245 700 eiro;
 8. “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)” 5.prioritārā zinātnes virziena “Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide)” apakšvirzienā “Izglītība iekļaujošas zināšanu sabiedrības un inovāciju kultūras veidošanai – jaunas pieejas izglītības politikai un procesam”. Programmas vadītāja - Dr.paed. Velta Ļubkina, Rēzeknes Augstskola, 600 001 eiro;
 9. “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)” 5.virziena apakšvirzienā “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai”. Programmas vadītāja – Dr.hab.oec. B.Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1 645 000 eiro;
 10. “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē (Habitus)” 6. prioritārā zinātnes virzienā “Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības”. Programmas vadītājs - Dr. art. R.Muktupāvela, Latvijas Kultūras akadēmija, 200 637 eiro.

Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojums Nr.559 “Par papildu valsts pētījumu programmām” [ārēja saite]

 1. “Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH)” 2.prioritārā zinātnes virziena “Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas (daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas)” apakšvirzienā “Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas”. Programmas vadītājs – Dr.sc.ing. A.Čate, Rīgas Tehniskā universitāte, 1 100 000 eiro;
 2. “Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)” 2.virziena apakšvirzienā “Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmas”. Programmas vadītājs – Dr.sc.comp. A.Ambainis,  Latvijas Universitāte, 1 000 000eiro;
 3. “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 5.virziena “Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība” apakšvirzienā “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai”. Programmas vadītāja – Dr.sc.pol. J.Ikstens, Latvijas Universitāte, 900 000 eiro;
 4. “Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības (Letonika)” 6. prioritārā zinātnes virzienā “Letonika”. Programmas vadītājs - Dr. habil. art. O.Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2 250 000 eiro.

Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam īstenošanu regulē Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumi Nr.443 “Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība[ārēja saite] un 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.597 “Kārtība, kādā veic valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli[ārēja saite].

Valsts budžeta programmas “Zinātne” apakšprogrammā “Valsts pētījumu programmas” iedalītais finansējums katrai programmai tiek piešķirts proporcionālā apmērā, ņemot vērā programmu īstenošanai iedalītā finansējuma kopējo apjomu valsts budžetā.

Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam I posma finansējums (2014.gads)

 1. LATENERGI – 333 502 eiro
 2. EVIDEnT – 332 249 eiro
 3. IMIS² - 364 137 eiro
 4. SOPHIS – 429 704 eiro
 5. BIOMEDICINE – 878 682 eiro
 6. ResProd – 425 502 eiro
 7. AgroBioRes – 385 000 eiro
 8. INOSOCTEREHI – 73 355 eiro
 9. EKOSOC_LV – 259 146 eiro
 10. Habitus – 34 829 eiro
 11. IMATEH – 175 654 eiro
 12. NexIT – 131 575 eiro
 13. SUSTINNO – 122 592 eiro
 14. Letonika – 437 302 eiro

Valsts pētījumu programmu 2014. – 2017.gadam II posma finansējums (2015.gads) 6 148 810 eiro

IZM 2015.gada 23.marta rīkojums Nr.177 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" noteiktās apropriācijas pārdali valsts pētījumu programmu īstenošanas nodrošināšanai 2015.gadā" (.pdf)

VPP 2014. - 2017. II posma (2015.g.) finansējums (.xls)