Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)iestāšanas gads – 1991.gads.

UNESCO tika izveidota 1945.gadā un tās mērķis ir veicināt pasaules mieru un drošību caur starptautisko sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā. Šobrīd UNESCO ir 193 dalībvalstis. Latvija kļuva par UNESCO dalībvalsti 1991.gadā.

1992.gadā tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK), kuras mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.

Izglītības un zinātnes ministrijas un UNESCO LNK sadarbības pamatus regulē 2015.gadā parakstītais sadarbības līgums. Savukārt, 2017.gadā tika parakstīts līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un UNESCO LNK par sadarbību izglītības ilgtspējīgai attīstībai veicināšanai.

Izglītības un zinātnes ministrija aktīvi sadarbojas ar

UNESCO LNK sadarbības pamatus regulē 2021.gadā parakstītais sadarbības līgums un ikgadēja vienošanās par finansējuma piešķiršanu.

Izglītības un zinātnes ministrija aktīvi sadarbojas ar UNESCO LNK, sekmējot Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr.4 sasniegšanu, ievērojot 2015.gada Inčeonas deklarāciju un rīcības plānu “Izglītība 2030: Ceļā uz iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un mūžizglītību”, kā arī 40. Ģenerālās konferences sesijā pieņemto dokumentu “Izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanas ietvars pēc 2019.gada”.

Sadarbība ar UNESCO LNK notiek arī konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” ietvaros, kas darbojas saskaņā ar 2003.gadā apstiprināto nolikumu. Šī Padome veicina sadarbību ar sabiedrību un starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā. Konsultatīvo padomi vada izglītības un zinātnes ministrs.

 

2021.gadā tika izveidota Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr. 4 “Kvalitatīva izglītība visiem” (IAM4) - Izglītība 2030 Augsta līmeņa rīcībkomiteja (HLSC), kurā Latviju pārstāv izglītības un zinātnes ministrs. Komitejas darbības mērķis ir nodrošināt politisku līderību Globālās izglītības dienaskārtības “Izglītība 2030” īstenošanā un veicināt efektīvāku visu starptautisko partneru sadarbību virzībā uz IAM4 sasniegšanu, vadot un pārskatot Globālās koordinācijas mehānisma darbību. Latvijas mandāts HLSC ir līdz 2024.gada pirmajam ceturksnim, kad notiek komitejas sastāva rotācija.