Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)iestāšanas gads – 1991.gads.

UNESCO tika izveidota 1945.gadā un tās mērķis ir veicināt pasaules mieru un drošību caur starptautisko sadarbību izglītībā, zinātnē un kultūrā. Šobrīd UNESCO ir 193 dalībvalstis. Latvija kļuva par UNESCO dalībvalsti 1991.gadā.

1992.gadā tika izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK), kuras mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.

Izglītības un zinātnes ministrijas un UNESCO LNK sadarbības pamatus regulē 2015.gadā parakstītais sadarbības līgums. Savukārt, 2017.gadā tika parakstīts līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un UNESCO LNK par sadarbību izglītības ilgtspējīgai attīstībai veicināšanai.

Izglītības un zinātnes ministrija aktīvi sadarbojas ar UNESCO LNK, veicinot Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr.4 sasniegšanu, ievērojot 2015.gada Inčeonas deklarāciju un rīcības programmu “Izglītība 2030”.

Sadarbība ar UNESCO LNK notiek arī konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” ietvaros, kas darbojas saskaņā ar 2003.gadā apstiprināto nolikumu. Šī Padome veicinasaikni satrp valdību un sabiedrību, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā (2000.gads, Dakāra) izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā, kā arī ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā.