Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Saskaņā ar Jaunatnes likumu katra pašvaldība veido savu darba ar jaunatni institucionālo sistēmu, nosakot atbildīgo institūciju vai atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai. Pašvaldībās strādā jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, darbojas jauniešu centri, jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un/vai jauniešu domes. 

Izglītības un zinātnes ministrija īpašu uzmanību ir pievērsusi jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izstrādājot rekomendācijas pašvaldībām darbam ar jaunatni, sniedzot metodisko atbalstu pašvaldībām, kā arī atbalstot pašvaldību jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus izstrādi. Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu pašvaldību iniciatīvām jaunatnes politikas īstenošanā, atbalstot jauniešu centru darbību pašvaldībās, tos nodrošinot ar materiāli tehnisko bāzi un koordinējot, kā arī pašvaldībās tiek veicināts jauniešu veselīgs dzīvesveids un lietderīga brīvā laika izmantošana, palielinot jauniešu iespējas īstenot fiziskās aktivitātes, organizējot pasākumus un realizējot jauniešu iniciatīvu atbalstošus projektus.