Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Saskaņā ar Jaunatnes likumu katra pašvaldība veido savu darba ar jaunatni institucionālo sistēmu, nosakot atbildīgo institūciju vai atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai. Pašvaldībās strādā jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, darbojas jauniešu centri, jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un/vai jauniešu domes. 

Viena no pašvaldības brīvprātīgajām funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana. Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot atsevišķus pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus (piemēram, darba ar jaunatni stratēģija) vai integrējot jaunatnes politiku pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (pašvaldības attīstības stratēģija, attīstības programma). Būtiski, ka jauniešiem ir iespēja līdzdarboties šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā tieši ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā. 

Jaunatnes likums arī nosaka, ka katra pašvaldība ir tiesīga veidot savu darba ar jaunatni institucionālo sistēmu, nosakot atbildīgo institūciju vai atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai. Pašvaldībās strādā jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, darbojas jauniešu centri, jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un/vai jauniešu domes. 

Izglītības un zinātnes ministrija īpašu uzmanību ir pievērsusi jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izstrādājot rekomendācijas pašvaldībām darbam ar jaunatni, sniedzot metodisko atbalstu pašvaldībām, kā arī atbalstot pašvaldību jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus izstrādi. Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu pašvaldību iniciatīvām jaunatnes politikas īstenošanā, atbalstot jauniešu centru darbību pašvaldībās, tos nodrošinot ar materiāli tehnisko bāzi un koordinējot, kā arī pašvaldībās veicinot jauniešu veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika izmantošanu, palielinot jauniešu iespējas īstenot fiziskās aktivitātes, organizējot pasākumus un realizējot jauniešu iniciatīvas projektus.