Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Vispārējās vidējās izglītības programmu saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Ir četri vispārējās vidējās izglītības programmu virzieni:

 - Vispārizglītojošais virziens, ko nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem; 
- Humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem; 
- Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību priekšmetiem; 
 - Profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo ievirzi (piemēram, mākslā, mūzikā, komerczinībās, sportā).

Katra virziena vispārējās vidējās izglītības programmā obligātos mācību priekšmetus nosaka Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts [ārēja saite]. 

Vispārizglītojošās izglītības programmas īsteno vidusskolās un ģimnāzijās. Vispārējo vidējo izglītību var apgūt arī vakara (maiņu) vidusskolās.

Beidzot vidusskolu, vakara (maiņu) vidussskolu vai ģimnāziju, izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu. Centralizētā eksāmena vērtējumu apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Šie vispārējo vidējo izglītību apliecinošie dokumenti dod tiesības turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības programmā. 

Noderīgi:

2015. gada 13. oktobrī Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” [ārēja saite]

Par vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniedzamie dokumenti ir noteikti Vispārējās izglītības likuma 48.pantā [ārēja saite].