Boloņas process sākās 1999. gada 19. jūnijā, kad 29 Eiropas valstu izglītības ministri parakstīja Boloņas deklarāciju. Procesa dalībvalstu skaits kopš 1999.gada ir nepārtraukti palielinājies un ir sasniedzis 47.

Boloņas procesa virsmēŗkis, izveidojot Eiropas augstākās izglītības telpu, nodrošināt EAIT augstākās izglītības sistēmu salīdzināmību un saskaņotību, ar nolūku veicināt iedzīvotāju mobilitāti, nodarbināmību un Eiropas augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju.
Izglītības ministri 2010.gada ministru konferencē apstiprināja, ka EAIT ir izveidota un nolēma procesu turpināt līdz 2020.gadam, lai turpinātu iesāktās reformas tajās valstīs, kuras Boloņas procesam pievienojās vēlāk.

Ik pēc diviem gadiem Boloņas procesā iesaistīto valstu izglītības ministri tiekas ar mērķi:

  • aktualizēt procesa mērķus,
  • izvērtēt iepriekšējā posma rezultātus,
  • noteikt prioritātes un vadlīnijas nākošajam periodam.

Latvijas prezidentūras laikā 2015.gada 14.-15.maijā Erevānā, Armēnijā, notiks kārtējā EAIT izglītības ministru konference, kuras laikā ir pānots pārskatīt Boloņas procesa mērķus un izvirzīt jaunus uzdevumus nākošajam periodam.

Boloņas procesu koordinē Boloņas procesa starptautiskā vadības grupa (Bologna Follow-up group, BFUG).
Nākamā BFUG sanāksme ir plānota 2015.gada 26.-27.janvārī Rīgā.

Aktuālā informācija par Boloņas procesu ir pieejama EAIT oficiālajā mājas lapā:
http://www.ehea.info

Papildu informācija ir pieejama:
Eiropas Augstākās izglītības telpas (nacionālā) bibliotēka: http://www.aic.lv/bolona
Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/bolonas_process/par_bolonas_procesu