Apvienoto Nāciju Organizācija (United Nations), iestāšanas gads – 1991.gads.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) tika izveidota 1945.gadā, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, veicinātu valstu miermīlīgas attiecības un īstenotu starptautisko sadarbību. Šobrīd ANO 193 dalībvalstis. Latvija ir ANO dalībvalsts kopš 1991.gada 17.septembra.

2015.gadā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju par Dienaskārtību 2030 (Agenda 2030), iekļaujot tajā 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas būtu sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga.

Izglītības un zinātnes ministrijai ir tieši saistošs Ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr.4 “Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas”, kā arī daži citu mērķu aspekti saistībā ar nodarbinātības veicināšanu, inovāciju attīstību, nevienlīdzības mazināšanu, iekļaušanas principa nodrošināšanu u.c.

Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas process tiek regulāri pārskatīts un novērtēts. 2018.gadā Latvija iesniedza un noprezentēja nacionālo Ziņojumu ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, kurā tika iekļauti arī izglītības politikas reformu jautājumi.