Apvienoto Nāciju Organizācija (United Nations), iestāšanas gads – 1991.gads.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) tika izveidota 1945.gadā, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, veicinātu valstu miermīlīgas attiecības un īstenotu starptautisko sadarbību. Šobrīd ANO 193 dalībvalstis. Latvija ir ANO dalībvalsts kopš 1991.gada 17.septembra.

2015.gadā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju par Dienaskārtību 2030 (Agenda 2030), iekļaujot tajā 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas būtu sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga.

Izglītības un zinātnes ministrijai ir tieši saistošs Ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr.4 “Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas”, kā arī daži citu mērķu aspekti saistībā ar nodarbinātības veicināšanu, inovāciju attīstību, nevienlīdzības mazināšanu, iekļaušanas principa nodrošināšanu u.c.

Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas process tiek regulāri pārskatīts un novērtēts. 2018.gadā Latvija iesniedza un noprezentēja nacionālo Ziņojumu ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, kurā tika iekļauti arī izglītības politikas reformu jautājumi. 

Savukārt, 2022.gadā Latvija iesniedza ANO 2. Ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, kas tika noprezentēts ANO Augsta līmeņa politikas forumā Ņujorkā 2022.gada jūlijā.

2022.gada 16.-20.septembrī notika ANO Izglītības transformācijas samits Transforming Education Summit 2022 (TES), kura mērķis bija mobilizēt starptautisko solidaritāti un rīcībā balstītas politiskas apņemšanās, lai pārvarētu globālo mācīšanās krīzi, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, un paātrinātu 2030.gada Ilgtspējības attīstības mērķa Nr. 4 “Kvalitatīva izglītība” sasniegšanu. Samita rezultātā tika atbalstītas 7 jaunas globālās iniciatīvas – ESD Greening Education, Digital Education for All, Advancing Gender Equality, Foundational Learning, Education in Crisis Situations, Education Financing, Youth Empowerment.