Valodas politikas svarīgs aspekts ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību valodu aizsardzība un attīstība. Valsts finansē bilingvālās izglītības programmas astoņās minoritāšu valodās: krievu, ukraiņu, baltkrievu, igauņu, poļu, ebreju, lietuviešu un romu.

Tā kā latviešu valoda ir Latvijas sabiedrības saziņas un saliedētības valoda, ikvienam tiek piedāvātas iespējas apgūt latviešu kā otro valodu visās izglītības pakāpēs vai latviešu kā svešvalodu formālajā un neformālajā izglītībā. Skolotājiem nodrošināts nepieciešamais atbalsts, lai sagatavotos jaunā izglītības satura īstenošanai un turpinātu pilnveidot latviešu valodas prasmes profesionālām vajadzībām.

Lai skolotāji varētu palīdzēt remigrējušiem bērniem labāk iekļauties Latvijas izglītības sistēmā, ministrijas padotības iestāde Latviešu valodas aģentūra regulāri rīko pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus.

Daudzveidīgi mācību materiāli tapuši atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs” noteiktajiem valodas zināšanu līmeņiem A1, A2, B1, B2, C1, C2. Izmantojot tiešsaistes rīkus, latviešu valodu var apgūt arī digitālajā vidē:

https://elaipa.lv/Home/A1
http://maciunmacies.valoda.lv/
http://valodasrokasgramata.lv/