Eiropas Savienības fondu atbalsts augstākās izglītības un zinātnes attīstībai paredzēts cilvēkkapitāla kapacitātes stiprināšanai viedās specializācijas jomās un stratēģiskai iesaistei starptautiskas sadarbības un pētniecības infrastruktūru platformās, nodrošinot iespēju Latvijai līdzvērtīgi darboties pasaules zinātnes un inovācijas norisēs.

ES FONDU INVESTĪCIJAS UN NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI

Augstākajā izglītībā un pētniecībā plānotas ES fondu investīcijas vairāk nekā 342 miljonu eiro apmērā (47% no IZM pieejamā finansējuma), bet ES fondu investīcijas un nacionālais līdzfinansējums veido 403 miljonus.
Augstākajā izglītībā un pētniecībā plānotas ES fondu investīcijas vairāk nekā 342 miljonu eiro apmērā (47% no IZM pieejamā finansējuma), bet ES fondu investīcijas un nacionālais līdzfinansējums veido 403 miljonus.
 • 156 miljoni eiro
  • Pētniecības mobilitātei, Latvijas dalībai "Apvārsnis Eiropa", RIS3 izcilības centru attīstībai, Zinātniskās darbības digitalizācijai
 • 111 miljoni eiro
  • Doktorantūras un pēcdoktorantūras grantiem, Inovāciju grantiem studentiem, Industriālo prasmju attīstībai, Atbalsts pedagogiem
 • 29 miljoni eiro 
  • Augstākās izglītības un pētniecības pārvaldībai
 • 48 miljoni eiro
  • Praktiskas ievirzes pētījumiem, Pētniecības attīstībai, Ekonomikas transformācijai un vides ilgtspējai
 • 59 miljoni eiro 
  • Augstskolu studiju digitalizācijai un vides modernizācijai

 

Zinātnes kapacitātes stiprināšanai un cilvēkresursu attīstībai

ES fondu finansējums paredzēts zinātnes politikas ieviešanai un tās vadības kapacitātes un cilvēkresursu stiprināšanai ar mērķi nodrošināt Latvijas zinātnes interešu pārstāvniecību Briselē un dalību starptautiskajās programmās kā "Apvārsnis Eiropa" un NordForsk projektos, kā arī pētniecības un attīstības (P&A) projektu kvalitātes ekspertīzei.

Finansējums paredzēts arī stipendijām un grantiem, pieredzējušu zinātnieku pieredzes apmaiņas, sadarbības un starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai, kā arī studentu inovācijas programmu īstenošanai.  Papildus, doktorantu iesaistei studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā un pēcdoktorantūras pētījumiem, dalībai starptautisko projektu konkursos.

Plānošanas perioda finanses paredzētas arī stipendijām jaunajiem skolotājiem pēc pedagoģijas studiju programmu absolvēšanas profesionālajai pilnveidei.

Turklāt tiks sekmēta latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju/ izglītotāju-multiplikatoru sagatavošana, lai popularizētu mūsdienīgas latviešu valodas mācīšanas metodes izglītojamajiem.

1.1.1.1. Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

12 127 868 *

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • viedās specializācijas stratēģijas pārvaldību, ar atbilstošu ekspertīzi un analītisko kapacitāti;
 • Latvijas zinātnes interešu pārstāvniecību Briselē;
 • Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšanu starptautiskajās programmās, pārstāvība (dalība) Eiropas Zinātnes starpvaldību organizācijās;
 • stratēģisko zinātnes komunikāciju;
 • P&A projektu zinātniskās kvalitātes ekspertīzes nodrošināšanu, tai skaitā starptautisko ekspertu atlasi un saziņu.

Projektu iesniedzēji

Latvijas Zinātnes padome, Izglītības un zinātnes ministrija

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2023. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Valtere, tālr.: 26118552 e-pasts: inese.valtere@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.1.4. Mobilitātes, pieredzes apmaiņas un sadarbības aktivitātes starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai zinātnē

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

5 176 500*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu:

1) pieredzējušiem zinātniekiem:

 • īstermiņa stipendijas ienākošai diasporai;
 • reintegrācijas grantus diasporai;
 • norīkojuma vizītes (secondments);
 • ERC vizītes;
 • ienākošās stipendijas ārvalstu zinātniekiem (t.sk. kopīgai infrastruktūras lietošanai).

2) Izejošām stipendijām Latvijas pēcdoktorantiem (kuri nav finansēti no ES struktūrfondu finansējuma);

3) Doktorantiem:

 • doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu izejošām stipendijām;
 • doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu ienākošajām stipendijām.

Projektu iesniedzēji

Zinātniskās institūcijas, augstskolas

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Kašurina, tālr.: 67047977; e-pasts:  inese.kasurina@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.1.5. Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu (1., 2.kārta)

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

28 143 229*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis pirmajā kārtā ir nodrošināt atbalstu:

 1. Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai, efektivitātes uzlabošanai un kapacitātes celšanai;
 2. EURAXESS portāla popularizēšanas un informācijas aktualizēšanas pasākumiem;
 3. Latvijas zinātnes un inovāciju kopienas interešu pārstāvniecībai Briselē;
 4. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta kontaktpunkta darbības nodrošināšanai;
 5. Atbalstam pētniecības projektu iesniegumu izstrādei programmā "Apvārsnis Eiropa" un programmā 10. IP;
 6. NordForsk programmas projektu finansēšanai.

Plānotā atbalsta mērķis otrajā kārtā ir nodrošināt atbalstu programmas "Apvārsnis Eiropa" un programmas 10. IP virs kvalitātes sliekšņa novērtētu, bet finansējumu nesaņēmušu projektu finansēšanai.

Projektu iesniedzēji

Latvijas Zinātnes padome, zinātniskās institūcijas.

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. (1.kārta), 30.09.2029. (2.kārta) – projekta īstenošanas noslēgums.

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase (1.kārta), atklāta projekta iesnieguma atlase (2.kārta).

Saistošie dokumenti

 https://likumi.lv/ta/id/348535

Kontaktinformācija

Inese Kalva, tālr.: 67047941; e-pasts:  inese.kalva@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.1.6. Zinātniskās darbības digitalizācija un  dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde)

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

18 487 501*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu:

 • tehniskajiem risinājumiem, datu reprozotoriju izveidei;
 • datu pārvaldnieku apmācībai, EOSC apmācību partnerībai;
 • vadlīniju izstrādei Datu pārvaldības plānu sagatavošanai augstskolās/ zinātniskajās institūcijās;
 • dalības nodrošināšana Eiropas pasākumos  par  EOSC attīstību, EOSC pakalpojumu iegādei.

 

Projektu iesniedzēji

Zinātniskās institūcijas (RIS3 centri)

Pasākuma laika grafiks

2024. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada II cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Tiks veikts izvērtējums

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Nauris Grīnbergs, tālr.: 67047883; e-pasts:  nauris.grinbergs@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.1.7. Inovāciju granti studentiem

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

14 025 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu:

 • Studentu inovācijas programmu īstenošanai;
 • Studentu inovāciju pieteikumu vērtēšanai, atlasei, izpildes uzraudzībai un rezultātu novērtēšana;
 • Komunikācijas un publicitātes pasākumiem par studentu inovācijas programmu.

Projektu iesniedzēji

Augstskolas

Pasākuma laika grafiks

2024. gada II cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Kašurina, tālr.: 67047977; e-pasts:  inese.kasurina@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.1.8. Doktorantūras granti

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

19 140 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu doktorantu iesaistei studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vai projekta sadarbības partnera organizācijā.

Projektu iesniedzēji

Augstskolas

Pasākuma laika grafiks

MK noteikumi apstiprināti 19.12.2023.

2024. gada febr. – atlases uzsākšana

31.10. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 1.1.1.8. pasākuma MK noteikumi

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.8. pasākuma "Doktorantūras granti" īstenošanas noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/348534-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-1-1-1-specifiska-atbalsta-merka-petniecibas-un-inovaciju

Kontaktinformācija

Vēsma Abizāre-Vagre, tālr.: 67047864; e-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.1.9. Pēcdoktorantūras pētījumi

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

38 080 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu P&A cilvēkresursu piesaistei un kapacitātes celšanai:

 1. pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanai (fundamentālie un rūpnieciskie pētījumi):
 • tehnoloģiju tiesību (intelektuālā īpašuma tiesību) iegūšanai, apstiprināšanai un aizstāvēšanai;
 •  zinātības un tehnoloģiju pārnesei;
 • pēcdoktoranta kompetenču pilnveidei;
 • starptautiskajai mobilitāte un tīklošanās;
 • dalībai bakalauru, maģistru un doktoru darbu vadīšanā, recenzēšanā, dalībai noslēguma darbu komisijās, pētniecības vai inovācijas projektu iesniegumu sagatavošana iesniegšanai Latvijas un starptautisko projektu konkursos;
 • sabiedrības iesaistei pēcdoktorantūras pētījuma norisēs un informēšana par rezultātiem).

 

Projektu iesniedzēji

Latvijas Zinātnes padome; pētniecības pieteikumu iesniedzēji - Zinātniskās institūcijas; Saimnieciskās darbības veicēji.

Pasākuma laika grafiks

MK noteikumi apstiprināti 09.01.2024.

2024. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12.2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 1.1.1.9. pasākuma MK noteikumi

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.9. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētījumi" īstenošanas noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/349180

Kontaktinformācija

Katrīna Bukša, tālr.: 67047930 e-pasts:  katrina.buksa@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.2.1. RIS3 industriālās prasmes

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

22 185 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu:

 1. Augsta līmeņa digitālo prasmju attīstībai saimnieciskās darbības veicējiem, akadēmiskajam un zinātniskajam personālam;
 2. Specializētām mācībām inovāciju vadībā saimnieciskās darbības veicējiem, akadēmiskajam un zinātniskajam personālam.

Projektu iesniedzēji

Augstskolas;

Zinātniskās institūcijas;

Saimnieciskās darbības veicēji.

Pasākuma laika grafiks

2025. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2025. gada II cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Kalva, tālr.: 67047941; e-pasts:  inese.kalva@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.7. Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

2 911 964*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • Indukcijas gada atbalstu pedagogu sagatavošanas studiju programmu absolventiem vienu gadu pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (profesionālās pilnveides grupas, stundu vērošana, profesionālās kompetences pilnveides programmas);
 • Mērķstipendijas indukcijas gada dalībniekiem

Projektu iesniedzēji

Augstskolas

Pasākuma laika grafiks  

2023. gada III cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2023. gada III cet. – atlases uzsākšana

30.06. 2026. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

MK noteikumi:

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi (likumi.lv)

Kontaktinformācija

Inese Kalva, tālr.: 67047941, e-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.8. Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

730 800*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju izglītības satura izstrādi un īstenošanu (sagatavojot 30 - 40 skolotājus gadā) un skolotāju/izglītotāju-multiplikatoru sagatavošanu, lai popularizētu mūsdienīgas latviešu valodas mācīšanas metodes skolēniem un pieaugušajiem.

Projektu iesniedzēji

Latvijas Universitāte

Pasākuma laika grafiks  

2024. gada II cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2028. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Valtere, e-pasts: inese.valtere@izm.gov.lv  

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

Pētniecības un inovācijas centru attīstībai

Investīcijas plānotas arī  viedās specializācijas stratēģijas (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization - RIS3) jomai, nodrošinot atbalsta instrumentu klāstu, tajā skaitā investīcijas nemateriālo aktīvu iegādei, kā arī pētniecības infrastruktūras attīstībai. Papildus, RIS3 jomas personāla digitālo prasmju attīstībai.

Paredzēts atbalsts zinātniskās darbības digitalizācijai un dalības nodrošināšanai  European Open Science Cloud (EOSC) pasākumos un pakalpojumu iegādei, kā arī datu pārvaldības plānu sagatavošanai augstskolās/ zinātniskajās institūcijās.

Fondu atbalsts būs arī praktiskas ievirzes pētījumiem un eksperimentālajai izstrādei, un arī intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanai.

Pētniecības attīstībai plānots nodrošināt pētījumu platformu un izcilības centra izveidi, lai atbalstītu pilotprojektu un demonstrācijas projektu īstenošanu.

Augstākajā izglītībā ES fondu investīcijas plānotas augstskolu STEM, tai skaitā radošo industriju un medicīnas, studiju vides attīstībai, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijai un koplietošanas risinājumu ieviešanai.

Tā pat investīcijas plānotas cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanai, atbalstot vadlīniju un vērtēšanas metodikas izstrādi, E-platformas pilnveidi, ekspertu mācības institucionālās akreditācijas nodrošināšanai.

1.1.1.2. RIS3 pētniecības un inovācijas centri

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

51 765 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt pētniecības infrastruktūras attīstību atbilstošā RIS 3 jomā, tai skaitā pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegādei un izveidei.

Projektu iesniedzēji

Zinātniskās institūcijas

Pasākuma laika grafiks

2024. gada II cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

30.09. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Nauris Grīnbergs, tālr.: 67047883; e-pasts:  nauris.grinbergs@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

1.1.1.3. Praktiskas ievirzes pētījumi

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

35 496 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt pētniecību šādos virzienos:

 • fundamentālie pētījumi,
 • rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde.

Atbalsts plānots arī tehnoloģiju tiesību (intelektuālā īpašuma tiesību) iegūšanai, apstiprināšanai un aizstāvēšanai.

Projektu iesniedzēji

Zinātniskās institūcijas, saimnieciskās darbības veicēji

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada I cet. – atlases uzsākšana

30.09.2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Kašurina, tālr.: 67047977; e-pasts:  inese.kasurina@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.1.8. Augstskolu studiju vides modernizācija

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

33 090 000 *

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt augstskolu STEM, tai skaitā radošo industriju un medicīnas, studiju vides attīstību, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma modernizāciju, industrijai 4.0 atbilstošo tehnoloģiju ieviešanu studiju procesā, koplietošanas risinājumu ieviešanu.

Projektu iesniedzēji

Augstskolas

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada III cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

30.06. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Valtere, e-pasts: inese.valtere@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

6.1.1.2. Pētniecības attīstība dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai vides un klimata mērķu kontekstā

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

5 083 937*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt pētījumu platformu un izcilības centra izveidi, lai atbalstītu pilotprojektu un demonstrācijas projektu īstenošanu dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

Projektu iesniedzēji

Zinātniskās institūcijas

Pasākuma laika grafiks

2024. gada III cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12.2028. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

(šobrīd) Elīna Usāre, tālr.: 67047818, e-pasts: elina.usare@izm.gov.lv    

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

 1.1.1.6. Zinātniskās darbības digitalizācija un  dalība Eiropas Atvērtajā zinātnes mākonī (EOSC market place pakalpojumu iegāde) 

Plānotais ES fondu finansējums (eiro) 

18 487 501* 

Atbalsta mērķis 

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu:  

 • tehniskajiem risinājumiem, datu reprozotoriju izveidei; 

 • datu pārvaldnieku apmācībai, EOSC apmācību partnerībai; 

 • vadlīniju izstrādei Datu pārvaldības plānu sagatavošanai augstskolās/ zinātniskajās institūcijās; 

 • dalības nodrošināšana Eiropas pasākumos  par  EOSC attīstību, EOSC pakalpojumu iegādei. 

  

Projektu iesniedzēji 

Zinātniskās institūcijas (RIS3 centri) 

Pasākuma laika grafiks  

2024. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana 

2024. gada II cet. – atlases uzsākšana 

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums 

Projektu atlases veids 

Tiks veikts izvērtējums 

Saistošie dokumenti 

  

Kontaktinformācija 

Nauris Grīnbergs, tālr.: 67047883; e-pasts:  nauris.grinbergs@izm.gov.lv  

Cita informācija 

  

*ieskaitot elastības finansējumu 

4.2.1.8. Augstskolu studiju vides modernizācija

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

33 090 000 *

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt augstskolu STEM, tai skaitā radošo industriju un medicīnas, studiju vides attīstību, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma modernizāciju, industrijai 4.0 atbilstošo tehnoloģiju ieviešanu studiju procesā, koplietošanas risinājumu ieviešanu.

Projektu iesniedzēji

Augstskolas

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada III cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

30.06. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Valtere, e-pasts: inese.valtere@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.6. Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

870 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • Vadlīniju un vērtēšanas metodikas izstrādi atbilstoši jaunajam institucionālās akreditācijas regulējumam;
 • E-platformas funkcionalitātes papildināšana un pilnveide (simulācijas);
 • Akreditācijas ekspertu, akreditācijas aģentūras (AIKA) un augstskolu darbinieku mācības institucionālās akreditācijas nodrošināšanai.

Projektu iesniedzēji

Akadēmiskais informācijas centrs

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada III cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.10. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Vēsma Abizāre-Vagre, tālr.: 67047864, e-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.10. Akadēmiskās karjeras sistēmas reformas ieviešana

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

12 016 875*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • Atbalstu akadēmiskā personāla kompetenču modeļa ieviešanai;
 • personāla atlases un motivēšanas sistēmas pilnveidei;
 • prognozējamās karjeras jeb tenūrgaitas sistēmas un tenūramatu institucionalizēšanai;
 • Pilotprojektu īstenošanai profesoru vietu izveidei, tostarp jaunos pētnieciskos virzienos un jomās, kurās izveidoti RIS3 izcilības centri.

 

Projektu iesniedzēji

Augstskolas

Pasākuma laika grafiks

2024. gada III cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Kalva, tālr.: 67047941, e-pasts: inese.kalva@izm.gov.lv  

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.11. Studiju procesa digitalizācija

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

26 100 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • Digitālo risinājumu, tai skaitā koplietošanas risinājumu, ieviešana augstākajā izglītībā;
 • tehnoloģiju ieviešanu un attīstību studiju procesā, jo īpaši mācīšanas un mācīšanās procesa digitalizācijā un student-centrētam mācību procesam;
 • studiju satura digitalizāciju un progresīvo digitālo kompetenču, tai skaitā pedagoģiski digitālo kompetenču, attīstību.

 

Projektu iesniedzēji

Augstskolas

Pasākuma laika grafiks

2024. gada III cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

30.06. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Vēsma Abizāre-Vagre, tālr.: 67047864, e-pasts: vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv  

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

Zinātne