Jaunatnes organizācija ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība, kas veic darbu ar jaunatni un kuras statūtos:

  • viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
  • kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši,
  • biedrības valdē jābūt nodrošinātai jauniešu līdzdalībai un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Jaunatnes organizācijas darbojas dažādās jomās: vides aizsardzība, veselība, līdzdalība, sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība, sports u.c. Jaunatnes organizācijas viens no būtiskākajiem mērķiem ir radīt vidi, kurā jaunietis konkrētajā jomā var attīstīt savas prasmes un zināšanas, attīstīt savu personību un atrast līdzgaitniekus, draugus.

Darbojoties jaunatnes organizācijā, jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, projekta vadību, komunikācijas un prezentācijas prasmes, starpkultūru un starptautiskās attiecības, interešu aizstāvību u.tml. Šīs prasmes noderēs ikvienam jaunietim, meklējot darba vietu vai kļūstot pašam par darba devēju, jo īpaši jaunatnes organizācijas pievērš uzmanību arī jauniešu iniciatīvu veicināšanai un uzņēmīguma attīstībai, kas ir kļuvis arī par mūsdienu konkurētspējīga jaunieša vadmotīvu darba tirgū.

Ko dara jaunatnes organizācija?

Tās ir ne tikai lietderīgas mācības un jauno līderu treniņi, bet arī iespēja piedalīties starptautiskajos projektos (piem., Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektos), jauniešu apmaiņās, sociālajās un vides aizsardzības aktivitātēs un nometnēs.

Jaunatnes organizācijas ir arī visizplatītākie brīvprātīgā darba organizētāji jauniešiem, piedāvājot arī Eiropas Solidaritātes korpusa iespējas. Jaunatnes organizācijas un citas nevalstiskās organizācijas palīdz veidot pilsonisko sabiedrību, kuras daļa ir aktīvi un iesaistīti jaunieši.

Vairāk par dažādiem projektu konkursiem, iespējām iesaistīties starptautiskajos Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektos iespējams uzzināt www.jaunatne.gov.lv.