Eiropas Savienības fondu atbalsts pieaugušo izglītības jomas attīstībai paredzēts profesionālās kompetences pilnveidei atbilstoši darba tirgus vajadzībām, profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai pārkvalifikācijai, kā arī mācību šķēršļu pārvarēšanai, šādi veicinot iekļaujošas sabiedrības attīstību.

ES FONDU INVESTĪCIJAS UN NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI

Pieaugušo izglītībā plānotas ES fondu investīcijas vairāk nekā 61,4 miljonu eiro apmērā (47% no IZM pieejamā finansējuma), bet ES fondu investīcijas un nacionālais līdzfinansējums veido 61,4 miljonus.
Pieaugušo izglītībā plānotas ES fondu investīcijas vairāk nekā 61,4 miljonu eiro apmērā (47% no IZM pieejamā finansējuma), bet ES fondu investīcijas un nacionālais līdzfinansējums veido 61,4 miljonus.
 • 19,9 miljoni eiro
  • Jaunas kvalifikācijas iegūšanai, Prasmju un zināšanu pilnveidei klimatneitrālu nozaru attīstībai
 • 34,6 miljoni eiro 
  • Nodarbināto zināšanu un prasmju pilnveidei
 • 6,8 miljoni eiro 
  • Prasmju fonda izveidei

Atbalsts nozaru un individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai

ES fonda plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu publiskās un privātās partnerības instrumentu attīstībai  - prasmju fonda pilotēšanai (IPIA) un iedzīvināšanai, tostarp mācību vajadzību identificēšanai un mācību piedāvājuma atbilstības ekspertīzei tādās nozarēs kā būvniecība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Papildus atbalstot mācības profesionālās kompetences pilnveidei, kā individuālās mācības darba vietā vai profesionālās tālākizglītības programmu apguve.

Plānotā atbalsta mērķis ir nodarbināto prasmju paaugstināšana un profesionālās kvalifikācijas ieguve vai pārkvalifikācija, lai uzlabotu darba spēka kvalitāti un kapacitāti, pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci atbilstoši darba tirgus vajadzībām, veicinātu nodarbināto spēju efektīvāk pielāgoties mainīgajiem darba apstākļiem, tādējādi nodrošinot nodarbināto noturību darba tirgū, kā arī līdzdalības palielināšana pieaugušo izglītībā.

Papildus plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt nodarbināto prasmju paaugstināšanu un atbalstu profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, lai pielāgotos darba tirgus vajadzībām un reģionu ekonomiskās transformācijas virzieniem, tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu sagatavošanu.

Plānotais finansējums paredzēts mērķa grupu esošo zināšanu un prasmju novērtēšanai, konsultēšanai un karjeras pakalpojumiem, kā arī mācību šķēršļu pārvarēšanai (t.sk. mobilitātēs atbalstam, un bērnu pieskatīšanas atbalstam u.c.).

 4.2.4.1. (2.kārta)  Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

5 815 927*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 1. atbalstu publiskās un privātās partnerības instrumentu attīstībai prasmju fondu izveidei, t.sk. definējot kritērijus/ nosacījumus prasmju fondu darbības principiem (APIA);
 2. Prasmju fonda pilotēšanu (IPIA):
 • piltoprogrammu indikatīvi divās nozarēs (būvniecība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare);
 • arodbiedrību dialogu un darbu ar darba devējiem, nodarbināto prasmju fonda iedzīvināšanai, tostarp mācību vajadzību identificēšanai un mācību piedāvājuma atbilstības ekspertīzei;
 • mācības (profesionālās kompetences pilnveidei, modulārās programmas apguvei vai individuālas mācības darba vietā, kā arī profesionālās tālākizglītības programmu apguvei u.c.).

Projektu iesniedzēji

Darba devējus un darba ņēmējus pārstāvošas institūcijas un valsts institūcija (partnerība)/ darba devēju un/vai darba ņēmēju organizācijas

Pasākuma laika grafiks

2024. gada II cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota/atklāta projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Līga Vilde - Jurisone, tālr.: 67047767; e-pasts:  liga.vilde@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.4.2. Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

29 429 946*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodarbināto prasmju paaugstināšana un profesionālās kvalifikācijas ieguve vai pārkvalifikācija, lai uzlabotu darba spēka kvalitāti un kapacitāti, pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci atbilstoši darba tirgus vajadzībām, veicinātu nodarbināto spēju efektīvāk pielāgoties mainīgajiem darba apstākļiem, tādējādi nodrošinot nodarbināto noturību darba tirgū, kā arī līdzdalības palielināšana pieaugušo izglītībā.

Atbalsts ietver mērķa grupas personu esošo zināšanu un prasmju novērtēšanu un konsultēšanu piemērotāko mācību izvēlei un karjeras pakalpojumus, kā arī atbalstu mācību šķēršļu pārvarēšanai (t.sk. mobilitātēs atbalstam, bērnu pieskatīšanas atbalstam u.c.).

Plānotā mērķa grupa ir nodarbinātas personas no 18 gadu vecuma, prioritāri: 

 • ar zemu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • nodarbinātajie vecumā no 50 gadiem,
 •  nodarbinātajie, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss,
 • bēgļi un personas ar alternatīvo statusu.

Projektu iesniedzējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Kā sadarbības partnerus plānots iesaistīt izglītības iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūru, pašvaldības.

Pasākuma laika grafiks

26.10.2023. - ES fondu Apakškomitejā atbalstīta projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju un to piemērošanas metodika.

TAP norit MK noteikumu projekta (23-TA-1361) starpinstitūciju saskaņošana.

2024. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024 gada II cet. - atlases uzsākšana

30.11. 2029. - projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Līga Vilde - Jurisone, tālr.: 67047767; e-pasts:  liga.vilde@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

6.1.1.5. Nodarbināto prasmju paaugstināšana un atbalsts kvalifikācijas iegūšanai, atbalsts darbaspēka mācībām saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumu

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

16 946 467*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • nodarbināto prasmju paaugstināšanu un atbalstu profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, lai pielāgotos ekonomikas zaļās pārkārtošanās rezultātā radītajām darba tirgus vajadzībām;
 • pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku visvairāk skarto reģionu ekonomiskās transformācijas virzieniem atbilstošu speciālistu (profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu/ jauniešu) sagatavošanu īsā cikla izglītības programmās, t.sk. darba vidē balstītu mācību veidā, saskaņā ar uzņēmēju pieprasījumu;

Atbalsts ietver arī mērķa grupas personu esošo zināšanu un prasmju novērtēšanu un konsultēšanu piemērotāko mācību izvēlei un karjeras pakalpojumus, kā arī atbalstu mācību šķēršļu pārvarēšanai (t.sk. atbalstu mobilitātei, mērķstipendiju, atbalstu bērnu pieskatīšanai u.c.).

 

Projektu iesniedzēji

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Pasākuma laika grafiks

2024. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada II cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Līga Vilde - Jurisone, tālr.: 67047767; e-pasts:  liga.vilde@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu