Eiropas Savienības prioritātes jaunatnes jomā: 

  • Radīt vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem izglītībā un darba tirgū; 
  • Veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti jauniem cilvēkiem. 

Galvenās darbības jomas – izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

2009. gada 27. aprīlī apstiprinātā stratēģijā „Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus, kas aptver dažādas jaunatnes politikas jomas, kuras ietekmē jauniešu ikdienas dzīvi. Stratēģijas mērķis ir radīt vidi Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem, lai tie varētu uzlabot prasmes, īstenot savu potenciālu, strādāt un aktīvi piedalīties sabiedrībā.

ES jaunatnes stratēģija balstās uz 11 Eiropas jaunatnes mērķiem, kurus definējuši paši jaunieši Strukturētā dialoga (tagad Eiropas jaunatnes dialogs) procesa ietvaros 2018. gadā.