Viedās specializācijas stratēģija (Research and Innovation strategy for smart specialization - RIS3) ir nacionāla mēroga pētniecības un inovācijas stratēģija tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību un lielāku resursefektivitāti, kas paredz pastāvīgu konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādu politikas instrumentu veidošanu, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu un sekmē ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. 

Par RIS3 ieviešanu un monitoringu ir atbildīga Ekonomikas ministrija inovācijas un uzņēmējdarbības attīstības jomā un Izglītības un zinātnes ministrija augstākās izglītības un zinātnes jomā. Papildus RIS3 īstenošanā ir iesaistīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija attiecībā uz reģionu līdzsvarotas attīstības un reģionālās specializācijas veicināšanu reģionālo inovācijas un zināšanu platformu ietvaros un digitālās transformācijas īstenošanu un Zemkopības ministrija saistībā ar Bioekonomikas stratēģijas īstenošanu, kā arī tiks iesaistītas arī citas ministrijas atbilstoši to kompetencei RIS3 specializācijas jomu nozarēs

Kopš 2014. gada Latvija ir pievienojusies Eiropas Komisijas S3 platformai, lai attīstītu kompetenci RIS3 īstenošanā un veidotu pētniecības un inovācijas sadarbību ar citiem Eiropas Savienības (ES) reģioniem.

Ņemot vērā perspektīvos tautsaimniecības transformācijas virzienus un ekonomiskās attīstības prioritātes, Latvijā ir definētas 5 viedās specializācijas jomas un sociālo un humanitāro zinātņu nozares kā nozares ar horizontālu ietekmi RIS3 mērķu sasniegšanai.

Izglītības un zinātnes ministrija RIS3 īstenošanai, tostarp specializācijas ekosistēmu koordinācijai un monitoringam, ir izveidojusi RIS3 vienību 6 nozares ekspertu sastāvā. RIS3 nozares eksperta galvenais uzdevums Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.1. pasākuma “Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana” projekta ietvaros ir nodrošināt aktivitāšu īstenošanu, kas saistītas ar

  • Latvijas interešu ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” un 10. ietvarprogrammas programmkomitejās un citās starptautiskās programmās un iniciatīvās formulēšanu un pārstāvniecību,
  • Latvijas RIS3 īstenošanu un darbības monitoringa koordinēšanu, kā arī zinātņu nozaru grupu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas noteiktajai klasifikācijai,
  • Eiropas Pētniecības telpas aktivitāšu un citu projekta īstenošanai atbilstošo ekosistēmu darbību.

Darbam nozares eksperta amatā nepieciešama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds), kas saistīta ar attiecīgo RIS3 specializācijas jomu (vēlams doktora grāds). Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi komunicēt, izmantot dokumentus un literatūru šajā svešvalodā, lai nodrošinātu Latvijas pētniecības un attīstības interešu formulēšanu un pārstāvniecību starptautiskās programmās un iniciatīvās.

RIS3 vienības vadītājs

Edvards Francis Kuks
kontaktinformācija: EdvardsFrancis.Kuks@izm.gov.lv, tel. 67047798