Viedās specializācijas stratēģija (Research and Innovation strategy for smart specialization - RIS3) ir nacionāla mēroga pētniecības un inovācijas stratēģija tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību un lielāku resursefektivitāti, kas paredz pastāvīgu konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādu politikas instrumentu veidošanu, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu un sekmē ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. 

Par RIS3 ieviešanu un monitoringu ir atbildīga Ekonomikas ministrija inovācijas un uzņēmējdarbības attīstības jomā un Izglītības un zinātnes ministrija augstākās izglītības un zinātnes jomā. Papildus RIS3 īstenošanā ir iesaistīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija attiecībā uz reģionu līdzsvarotas attīstības un reģionālās specializācijas veicināšanu reģionālo inovācijas un zināšanu platformu ietvaros un digitālās transformācijas īstenošanu un Zemkopības ministrija saistībā ar Bioekonomikas stratēģijas īstenošanu, kā arī tiks iesaistītas arī citas ministrijas atbilstoši to kompetencei RIS3 specializācijas jomu nozarēs

Kopš 2014. gada Latvija ir pievienojusies Eiropas Komisijas S3 platformai, lai attīstītu kompetenci RIS3 īstenošanā un veidotu pētniecības un inovācijas sadarbību ar citiem Eiropas Savienības reģioniem.

Ņemot vērā perspektīvos tautsaimniecības transformācijas virzienus un ekonomiskās attīstības prioritātes, Latvijā ir definētas 5 viedās specializācijas jomas un sociālo un humanitāro zinātņu nozares kā nozares ar horizontālu ietekmi RIS3 mērķu sasniegšanai.

RIS3 īstenošanai, specializācijas jomu ekosistēmu koordinācijai un monitoringam Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi RIS3 vienību 5 nozares ekspertu sastāvā. 

RIS3 vienības vadītājs

Uldis Berķis

kontaktinformācija: uldis.berkis@izm.gov.lv, tel. 67047865