Viedās specializācijas stratēģija (Research and Innovation strategy for smart specialization - RIS3) ir nacionāla mēroga pētniecības un inovācijas stratēģija tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību un lielāku resursefektivitāti, kas paredz pastāvīgu konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādu politikas instrumentu veidošanu, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu un sekmē ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. 2014.-2020. gada periodā par RIS3 ieviešanu un monitoringu ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija (augstākās izglītības un zinātnes jomā) un Ekonomikas ministrija (inovācijas un tautsaimniecības attīstības jomā).

Kopš 2014. gada Latvija ir pievienojusies Eiropas Komisijas S3 platformai, lai attīstītu kompetenci RIS3 īstenošanā un veidotu pētniecības un inovācijas sadarbību ar citiem Eiropas Savienības reģioniem.

Ņemot vērā perspektīvos tautsaimniecības transformācijas virzienus un ekonomiskās attīstības prioritātes, Latvijā ir definētas 5 viedās specializācijas jomas un sociālo un humanitāro zinātņu nozares kā nozares ar horizontālu ietekmi RIS3 mērķu sasniegšanai.

RIS3 īstenošanai, specializācijas jomu ekosistēmu koordinācijai un monitoringam Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi RIS3 vienību 5 nozares ekspertu sastāvā. 

RIS3 vienības vadītājs

Uldis Berķis

kontaktinformācija: uldis.berkis@izm.gov.lv, tel. 67047936