Statuss:
Īstenošanā
ES un Nacionālā attīstības plāna logo

Projekts Nr.  1.1.1.1/1/24/I/001 “Efektīvāka un viedāka Latvijas zinātnes politikas ieviešana un vadība”

Izglītības un zinātnes ministrija no 2023. gada 1. decembra īsteno projektu “Efektīvāka un viedāka Latvijas zinātnes politikas ieviešana un vadība”.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/1/24/I/001.

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.1. pasākums “Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana”.

Projekta mērķis:

stiprināt pētniecības un attīstības (turpmāk – P&A) pārvaldības un analītisko kapacitāti, lai nodrošinātu Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) vadību un efektīvu ieviešanas monitoringu, tostarp stiprinot reģionālo dimensiju, starptautisko sadarbību un pārstāvniecību, kā arī stratēģisko komunikāciju, tai skaitā ar ieinteresētajām pusēm un plašāku sabiedrību.

Projektā plānotās darbības:

 1. Latvijas dalība Eiropas Pētniecības telpā (turpmāk – EPT), tai skaitā EPT darba grupās un prioritātēs atbilstoši tās politikas programmai, 
  • EPT monitoringa ziņojuma izstrāde,
  • līdzdalība Eiropas Savienības (turpmāk – ES) jaunās EPT politikas programmas izstrādē un ieviešanā;
 2. Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvniecības stiprināšana ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" un ES pētniecības un inovācijas 10. Ietvara programmā, kā arī citās starptautiskajās programmās un partnerībās;
 3. Latvijas RIS3 un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļināta analīze zinātnē un pētniecībā, tai skaitā RIS3 monitoringa ziņojuma sadaļas sagatavošana par zinātni un pētniecību, ņemot vērā atbildības sadalījumu Latvijas RIS3 monitoringa ziņojumu izstrādē starp Izglītības un zinātnes ministriju kā nozares ministriju un Ekonomikas ministriju;
 4. Latvijas zinātnes stratēģiskās komunikācijas īstenošana, tai skaitā sadarbības ar diasporu stiprināšana un Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa nodrošināšana;
 5. Zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma nodrošināšana;
 6. ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam projektu zinātniskās kvalitātes starptautiskās novērtēšanas nodrošināšana;
 7. Projekta vadības un projekta īstenošanas personāla kapacitātes stiprināšana;
 8. Projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana;
 9. Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi par projekta īstenošanu.  

Plānotie rezultāti:

 1. sagatavots Latvijas līdzdalības monitoringa ziņojums, ietverot EPT dimensijas, kas saistošas Latvijas pētniecības telpai;
 2. nodrošināta Latvijas P&A interešu pārstāvniecība;
 3. izveidota starpinstitucionāla darba grupa mērķtiecīgai sadarbībai un koordinācijai nacionālā līmenī starptautiskās sadarbības paplašināšanai;
 4. nodrošināta RIS3 un tās ietvaros definēto specializācijas jomu padziļināta analīze;
 5. nodrošināta Latvijas zinātnes un kosmosa nozares portāla attīstīšana un funkcionalitātes paplašināšana;
 6. stiprināta sadarbība ar diasporu, t.sk. izveidota diasporas zinātnieku datubāze;
 7. nodrošināta Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa norise Latvijā 2028. gadā;
 8. nodrošināta vienota starptautiska zinātniska ekspertīze vismaz četrām investīciju programmām.

Kopējās izmaksas: 12 127 868,00 EUR (ERAF finansējums – 10 308 687 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 819 181 EUR)
Projekta ilgums: 01.12.2023. – 30.11.2029.
 

Projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm var sekot līdzi sociālo mediju platformās:

X.com 
Facebook.com 
Youtube.com