Eiropas Savienības (ES) Stratēģija Baltijas jūras reģionam (SBJR) ir pirmā makro-ekonomiskā stratēģija Eiropā. Tās pamatmērķis ir stiprināt sadarbību šajā reģionā, lai veicinātu sabalansētu attīstību un cīnītos ar kopīgiem izaicinājumiem.

ES SBJR ir cieši sasaistīta ar galvenajiem ES politikas virzieniem, tajā skaitā, ar stratēģiju “Eiropa 2020”. ES SBJR tika pieņemta 2009.gada oktobrī Eiropadomē, sekojot 2009.gada 10.jūnija Eiropas Komisijas paziņojumam par ES SBJR un Rīcības plānu tās īstenošanai.

ES SBJR nodrošina integrēto ietvaru Baltijas jūras vides situācijas uzlabošanai, transporta problēmu risināšanai un enerģijas resursu sasaistei, kā arī veicina konkurētspējīgu tirgu un kopīgo pētniecisko un inovācijas tīklu attīstību.

ES SBJR DALĪBVALSTIS

ES SBJR ietver astoņas dalībvalstis Baltijas jūras reģionā: Latviju, Lietuvu, Igauniju, Dāniju, Poliju, Somiju, Vāciju un Zviedriju.

ES SBJR ietvaros notiek sadarbība arī ar ES kaimiņvalstīm – Krieviju, Islandi, Norvēģiju un Baltkrieviju.

ES SBJR MĒRĶI UN ĪSTENOŠANAS MEHĀNISMS

ES SBJR vispārējie mērķi ir: (1) glābt jūru; (2) apvienot reģionu; (3) celt labklājību. Katram mērķim atbilst rīcības virzienu klāsts, vienlaikus veicinot to savstarpējo sasaisti.

ES SBJR sasaista dažādu sektoru iniciatīvas, kā arī sekmē sadarbību starp dažādām ieinteresētām pusēm visā reģionā. Tās ietvaros tiek atbalstīti flagship projekti, kuriem ir makro-reģionālā ietekme, kā arī kopīgās iniciatīvas, kas paredz partnerību attīstību starp dažādām valstīm.  ES SBJR īstenošanas mehānisms paredz aktīvu līdzdalību no visām ieinteresētām pusēm vietējā, nacionālajā un makro-reģionālajā līmenī.

ES SBJR īstenošanai nav paredzēts papildus finansējums, bet ir iespēja saņemt atbalstu dažādu ES programmu un finanšu instrumentu ietvaros (piemēram, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonds, „Horizon 2020”, Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS), programma „LIFE”, Interreg Baltijas jūras reģiona programma, u.c.).

ES SBJR POLITIKAS JOMAS UN HORIZONĀLĀS DARBĪBAS

ES SBJR īstenošana balstās uz Rīcības plānu, kurš tiek regulāri atjaunots. 2017. gada 20. martā Eiropas Komisija izplatīja Rīcības plāna aktualizētu redakciju, kurā ir ietvertas 13 politikas jomas un 4 horizontālās darbības.

Atbilstoši ES SBJR Rīcības plānam, rīcība tiek īstenota šādās politikas jomās (Policy Areas):

 1. Bioekonomikas politikas joma (PA Bioeconomy) – lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība.
 2. Kultūras politikas joma (PA Culture) – kultūra un radošie sektori.
 3. Izglītības politikas joma (PA Education) – izglītība, pētniecība un nodarbinātība.
 4. Enerģētikas politikas joma (PA Energy) – konkurētspējīga, droša un ilgtspējīga enerģija.
 5. Piesārņojuma politikas joma (PA Hazards) – bīstamo vielu izmantošanas un ietekmes mazināšana.
 6. Veselības politikas joma (PA Health) – cilvēku veselības uzlabošana, ievērojot arī sociālos aspektus.
 7. Inovāciju politikas joma (PA Innovation) - reģiona potenciāla pilnīga izmantošana pētniecības, inovāciju un mazo un vidējo uzņēmumu jomās; Digitālā vienotā tirgus izmantošana talantu un investīciju piesaistei.
 8. Barības vielu politikas joma (PA Nutri) - barības vielu noplūdes jūrā samazināšana līdz pieļaujamam līmenim.
 9. Jūras drošības politikas joma (PA Safe) - attīstīties par vadošo reģionu jūras drošības jomā.
 10. Sauszemes drošības politikas joma (PA Secure) - drošības stiprināšana ārkārtas situācijās uz sauszemes, aizsardzība negadījumos un pārrobežu noziedzībā.
 11. Kuģošanas politikas joma (PA Ship) - tīras kuģošanas paraugreģiona attīstīšana.
 12. Tūrisma politikas joma (PA Tourism) - pastiprināt reģiona vienotību caur tūrismu.
 13. Transporta politikas joma (PA Transport) - iekšējo un ārējo transporta savienojumu uzlabošana.

Politikas jomas palīdz attīstīt virzienus, kas ļauj rast risinājumus kopīgiem izaicinājumiem un izmantot iespējas, kuras dod plašāka makro-reģionālā sadarbība. Darbs katras politikas jomas ietvaros notiek dažādos līmeņos (starpvalstu, nacionālajā, reģionālajā, vietējā) un sektoros (publiskajā, privātajā, pilsoniskajā sabiedrībā)

Vienlaikus ES SBJR ietvaros tiek īstenotas šādas horizontālas darbības (horizontal actions):

 1. Kapacitātes horizontālā darbība (HA Capacity) -  ES SBJR un iesaistīto pušu spēju palielināšana un stiprināšana.
 2. Klimata horizontālā darbība (HA Climate) - pielāgošanās klimata pārmaiņām un to mazināšana.
 3. Kaimiņvalstu  horizontālā darbība (HA Neighbours) - Baltijas jūras sadarbības pievienotās vērtības radīšana sadarbībā ar kaimiņvalstīm un reģioniem.
 4. Telpiskās plānošanas  horizontālā darbība (HA Spatial planning) - veicināt jūras un sauszemes telpiskās plānošanas izmantošanu visās Baltijas jūras reģiona valstīs; attīstīt vienotu pieeju pārrobežu sadarbībai.

ES SBJR horizontālajām darbībām ir starpnozaru raksturs, tās ir saistošās dažādiem mērķiem un papildina politikas jomas.

ES SBJR ĪSTENOŠANA LATVIJĀ

Lai koordinētu nozaru ministriju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju sadarbību ES SBJR Rīcības plāna īstenošanai nacionālajā līmenī, Ārlietu ministrijas vadībā darbojas darba grupa ES SBJR Rīcības plāna īstenošanas koordinācijai.

2016.gada 28.jūnijā Ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijā”, kas noteica ministrijas, kas nodrošina vadošās ministrijas funkcijas ES SBJR politikas jomu un horizontālo darbību īstenošanai nacionālajā līmenī.

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS KOMPETENCE ES SBJR IETVAROS

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā iestāde Izglītības politikas jomai (PA Education) Latvijā, kā arī ir līdzatbildīga Inovāciju politikas jomā par priekšlikumu virzīšanu reģionālās sadarbības projektu iekļaušanai Rīcības plānā, viedokļu saskaņošanu ar pārējām valsts pārvaldes iestādēm, sociālajiem partneriem un ieinteresētajām pusēm, kā arī ir līdzatbildīga par projektu īstenošanu un problēmjautājumu apzināšanu.

Izglītības politikas joma (PA Education) uzsver, ka izaugsmes nodrošināšanai ir nepieciešama pieeja kvalitatīvai izglītībai visiem, efektīva un iekļaujoša labklājības sistēma, kā arī labi funkcionējošā nodarbinātības sistēma, kas atbalsta ģeogrāfisko, profesionālo un sociāli-ekonomisko mobilitāti.

Izglītības politikas joma fokusējas uz šādām darbībām:

 1. Priekšlaicīgi skolu pametušo skaita samazināšana un pārejas uzlabošana no izglītības uz darba tirgu
 2. Izglītības kvalitātes uzlabošana un profesionālās izglītības attīstība caur darba vidē balstītām mācībām, kā arī uzņēmējdarbības gara stiprināšana
 3. Starptautiskā ekselence augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā
 4. Darba tirgus visiem, izmantojot resursus ilgākajai dzīvei
 5. Atzīstot potenciālu - atvieglojot iebraukušo migrantu integrāciju

Inovāciju politikas joma (PA Innovation) pievērš uzmanību globālās konkurētspējas un Baltijas jūras reģiona izaugsmes stiprināšanai, atbalstot uzņēmējdarbību, biznesa attīstību, zinātni un inovācijas.  

Inovāciju politikas joma veicina ekosistēmu veidošanu inovācijām un uzņēmējdarbībai Baltijas jūras reģionā, kas balstīsies uz viedo specializāciju un ilgtspējīgu izaugsmi, sekmējot konkurētspējas attīstību.

Kontakti:

Izglītības politikas jomā - Aļona Babiča, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte (tālr. 67047703, e-pasta adrese: alona.babica@izm.gov.lv).

Inovāciju politikas jomā – Kaspars Karolis, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts (tālr. 67047996, e-pasta adrese: kaspars.karolis@izm.gov.lv).

Vairāk informācijas par ES SBJR šeit.