Aktualitātes

Zinātnes politika

Viedās specializācijas stratēģija RIS3

Zinātnes finansējums

Zinātniskās institūcijas

Pētniecības infrastruktūras

Pētījumi, statistika, informatīvi materiāli

Zinātnes komunikācija

Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma


Latvijas zinātnes politikas veidošanas pamatā ir Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014. -2020. gadam (ZTAIP) un Zinātniskās darbības likums (ZDL).

Latvijas pētniecības sistēma tiek veidota kā daļa no Eiropas pētniecības telpas (European Research Area (ERA)), īstenojot pasākumus Latvijas pētniecības sistēmas sinhronizēšanai ar pārējo Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu sistēmām, pētniecības snieguma pietuvināšanai ES standartiem, kā arī, lai stiprinātu Latvijas zinātnieku kapacitāti risināt sabiedrībai svarīgas problēmas.

Valdība:
- sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Saeimā nacionālos pētniecības attīstības stratēģiskos plānus;
- apstiprina nacionālās pētniecības programmas;
- nodrošina sadarbību starp ministrijām un normatīvā regulējuma ieviešanu.

Izglītības un zinātnes ministrija
- nodrošina zinātnes rīcībpolitikas izstrādi un īstenošanu;
- organizē zinātnisko institūciju finansēšanu un izvērtēšanu;
- koordinē starptautisko pētniecības sadarbību nacionālā mērogā;
- atbild par zinātnes politikas plānošanu, koordinēšanu, izpildi un monitoringu attiecībā uz augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām.

Ekonomikas ministrija ir atbildīga par inovāciju politikas veidošanu saistībā ar uzņēmējdarbības attīstīšanu.