viis

http://viis.gov.lv/

Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk - VIIS) ievadītā, radītā, iegūtā, uzkrātā un apstrādātā informācija tiek izmantota valsts un pašvaldību funkciju izglītības jomā īstenošanai, piemēram, funkcijām, kas noteiktas Izglītības likuma 14., 15. un 17.pantā – izstrādāt politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus izglītības jomā, nodrošināt obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti, mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumu izstrāde un īstenošana, pašvaldību izglītības iestāžu dibināšanas, reorganizācijas un slēgšanas saskaņošana, u.c. funkcijas.

Normatīvie akti:

2019.gada 25.jūnija  Ministru kabineta noteikumi Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”  [ārēja saite]


Ar VIIS attīstību saistītie procesi

Kā reģistrēties par sistēmas lietotāju?

Par VIIS lietotāju var kļūt, ja VIIS pieeja nepieciešama darba pienākumu veikšanai un Persona ir darba tiesiskajās attiecībās ar sekojošu iestādi - Izglītības kvalitātes valsts dienestu, novada pašvaldību, republikas pilsētas pašvaldību, izglītības iestādi (tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādi), profesionālās izglītības iestādi, interešu izglītības iestādi, vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi (neatkarīgi no to juridiskā statusa).

Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz atbildīgās iestādes vai pašvaldības Vadītāja iesniegumu, piešķir pieejas tiesības VIIS personai, kura ir šīs iestādes darbinieks. Lai paātrinātu pieejas tiesību piešķiršanas procesu, ministrija piedāvā iestādes Vadītāja iesniegumu paraugus un saistību raksta formu personai, kurai nepieciešama pieeja VIIS.

Aizpildīti un parakstīti iesnieguma un saistību raksta oriģināli jānogādā ministrijā Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus lūdzu sūtīt uz viis@izm.gov.lv.
! Lūdzu ņemiet vērā, ka saistību rakstam jābūt parakstītam ar paša lietotāja drošu elektronisko parakstu.

Sistēmas lietotāja materiāli

Lietotāju atbalsts

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, lūgums rakstīt e-pastu viis@izm.gov.lv. Jo pilnīgāks ir problēmas apraksts (ar konkrētu piemēru), jo ātrāk  varēsim palīdzēt atrisināt Jūsu pieteikto problēmu. Vēlams problēmziņojumam pievienot ekrānuzņēmumu, norādot kļūdas paziņojumu vai līdzīgu informāciju.

2021. gada 26. augusta semināra videoieraksts pieejams šeit.

Papildus saziņai var izmantot tel. 60003596, bet vēlams pirms tam nosūtīt informāciju par problēmu uz iepriekš minēto e-pasta adresi.