Eiropas Savienības fondu atbalsts izglītībai un pētniecībai paredzēts, lai uzlabotu izglītības kvalitāti un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem, šādi veicinot iekļaujošas sabiedrības attīstību.

ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīcijas izglītībā un pētniecībā un nacionālais līdzfinansējums veido 823 miljonus eiro.
ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīcijas izglītībā un pētniecībā un nacionālais līdzfinansējums veido 823 miljonus eiro.

ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīcijas izglītībā un pētniecībā un nacionālais līdzfinansējums veido 823 miljonus eiro. 

 • 403 miljoni eiro
  • Augstākā izglītība un pētniecība 
 • 87  miljoni eiro
  • Profesionālā izglītība 
 • 61 miljoni eiro
  • Pieaugušo izglītība 
 • 272 miljoni eiro
  • Vispārējā izglītība 

Par ES fondiem 

Līdztekus ekonomisko atšķirību mazināšanai starp ES reģioniem, Eiropai ir nācies saskarties ar tādiem izaicinājumiem kā klimatu mērķu sasniegšana, digitālā pāreja un Covid-19 pandēmijas radītās sekas. 

2022. gadā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā ģeopolitiskā situācija ir radījusi jaunus un sarežģītus ekonomiskos un sociālos izaicinājumus - migrācijas krīze, enerģētikas krīze, Eiropas neatkarības no Krievijas energoresursu importa panākšana, cenu pieaugums, sastrēgums piegādes ķēdēs un trūkstošais darbaspēks, ietekmējot kohēzijas politikas pasākumus. Šie izaicinājumi pieprasa operatīvus risinājumus un kohēzijas politikas atbalstu. 

Reaģējot uz tiem, ES ir nodrošinājusi vēl nepieredzēti apjomīgus ieguldījumus un instrumentus, lai palīdzētu ES dalībvalstīm pārvarēt enerģētikas krīzi un padarīt Eiropu zaļāku un digitālāku.  

Latvijā ES fondu (2014.-2020. gada plānošanas periodā – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda; 2021.-2027. gada plānošanas periodā – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda, Taisnīgas pārkārtošanās fonda), kā arī EEZ un Norvēģijas grantu un Šveices-Latvijas sadarbības programmas vadošā iestāde ir Finanšu ministrija. 

Jaunā kohēzijas politika 

ES līderu sanāksmē 2020. gada jūlijā panāktā vienošanās paredz, ka kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro. 

2021.–2027. gadā Eiropas Savienības (ES) investīcijas Latvijā tiks novirzītas sešiem galvenajiem mērķiem, kas izvirzīti Eiropas līmenī: 

 • Viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas - pētniecības un prasmju attīstīšana, atbalsts uzņēmējdarbībai, digitalizācijai un digitālajiem savienojumiem; 
 • Zaļāka Eiropa – klimatneitralitāte, pielāgošanās klimata pārmaiņām un vides aizsardzība; 
 • Ciešāk savienota Eiropa – droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstība; 
 • Sociāla un iekļaujoša Eiropa– vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum, taisnīgi darba nosacījumi, sociālā aizsardzība un iekļaušana; 
 • Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa – ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība; 
 • Pāreja uz klimatneitralitāti – ieguldījumus sociālo un vides seku mazināšanai visvairāk skartajos reģionos. 

Fondu finansējuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu konkurētspēju, veicinot izaugsmi un radot darbavietas. 

Plašāka informācija par ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodu un pieejamo, kā arī plānoto atbalstu pieejama ES fondu mājaslapā.