Statuss:
Īstenošanā

Izglītības un zinātnes ministrija ievieš INTERREG EUROPE transnacionālās sadarbības programmas projektu “iWatermap”.

Projekta risināmās problēmas izklāsts

Projekts mērķis ir atbalstīt inovatīvas politikas iniciatīvas ūdens tehnoloģiju sektorā. Palīdzēt palielināt šī sektora inovāciju ekosistēmas dalībnieku kritisko masu projekta partneru reģionos. Inovāciju ekosistēmas kritiskās masas palielināšana ir iespējama, kad visi svarīgākie tās elementi ir identificēti un salikti loģiskā attīstības ķēdē. Piemēram, pētniecības un izglītības, akadēmiskā un biznesa sektora sadarbības, starpreģionu sadarbības un klastera stiprināšana ir būtiski ekosistēmas elementi, kuru mijiedarbībā iespējams nodrošināt ilgtspējīgu sistēmas attīstību.

Projektā izvēlētā ūdens sektora nozīmīgums ir tā sasaistē ar lielajiem sabiedrības izaicinājumiem par ūdens resursu pārvaldību – ūdens trūkumu, efektivitāti, pielietojamību dažādās industrijās, notekūdeņu attīrīšanu un tā vairākkārtēju izmantošanu. Sektoram ir liels potenciāls radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus, kurus iespējams eksportēt un līdz ar to arī radīt darba vietas un stimulēt ekonomikas izaugsmi.

Kopējais projekta mērķis ir uzlabot inovāciju politikas iniciatīvas, lai veicinātu ūdens sektora inovāciju ekosistēmas kritiskās masas attīstību. Sasniedzot pietiekami lielu kritisko masu inovācijās, projektā iesaistītajiem reģioniem būs iespēja palielināt inovāciju attīstību, radīt apstākļus lielākai konkurencei, ekonomiskai attīstībai un darba vietām.
Projekta partneri strādās ar 7 politikas instrumentiem, apmainoties pieredzē, veicinot vietējo iesaistīto pušu dalību sektora attīstība un veidojot ceļu kartes, kuras tiks pārvērstas darbības plānos.

Projektā piedalās deviņi partneri no septiņiem reģioniem – Nīderlande, Latvija, Portugāle, Spānija, Grieķija, Rumānija un Čehija. Latviju projektā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Tehniskā universitāte.

Kopējais projekta budžets: 1 687 330 EUR (83 % jeb 1 403 736.60 EUR - ERAF finansējums, 17 % jeb 283 593.40 EUR – partneru līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas budžets: 89 665 EUR, no kuriem ERAF finansējums projekta īstenošanai ir 76 215.25 EUR (85%) ERAF finansējums un 13 449.75 EUR (15%) valsts līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1.jūnijs līdz 2023. gada 31.maijs.

iWatermap

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īsteno Interreg Europe projektu iWATERMAP, un pagājušajā nedēļā norisinājās projekta ieinteresēto pušu seminārs. Tajā ūdens nozarē iesaistītie vienojās izvirzīt vienu nozares viedokļa paudēju, kā arī izstrādāt vienotu ceļa karti, kas sniegtu kopīgu priekšstatu par nozares izaicinājumiem, aktuāli risināmajiem jautājumiem un iesaistāmajām institūcijām.

Nozares ieinteresēto pušu pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības inspekcijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas un klastera “Cleantech” projekta noslēguma seminārā uzsvēra nepieciešamību turpināt nozares attīstību un konsolidēt kopīgos visu pušu resursus un kompetences vienotas nozares attīstības politikas veidošanai. Tas palīdzētu veidot vienotu izpratni par ūdens kā kritiskās infrastruktūras komunikāciju sabiedrībā, kā arī sekmētu cilvēkkapitāla attīstību, pilnveidojot profesionālās un augstākās izglītības programmas un palielinot finansējumu. Tāpat tiktu veicināta universitāšu sadarbība ar uzņēmumiem speciālistu izglītošanā, pētniecisko projektu īstenošanā un inovāciju radīšanā.

Ūdens nozares jautājums tika diskutēts arī kontekstā ar vides aizsardzības un klimata neitralitātes aspektiem, lai veicinātu zaļā kursa un augsnes piesārņojuma samazinājumu līdz 2050. gadam. 

Semināra dalībnieki guva savstarpējo sapratni, ka ūdens nozare sevī ietver daudzveidīgu jautājumu loku tā ir infrastruktūra, dzeramais ūdens, piesārņojums, vide un citi jautājumi, ko pārstāv vairākas nozaru asociācijas un politikas plānošanā ir iesaistītas vairākas ministrijas. Tāpēc, lai efektīvāk risinātu nozares jautājumus, politikas veidotāji atbalstīja projekta noslēguma dokumentā pausto rekomendāciju, ka nozaru asociācijai jāizvirza viens nozares viedokļa paudējs un jāizstrādā vienota ceļa karte, kas sniegtu kopīgu priekšstatu par nozares izaicinājumiem, aktuāli risināmajiem jautājumiem un institūcijām, kam būtu jāiesaistās to risināšanā. Vienlaicīgi visas seminārā pārstāvētās valsts pārvaldes organizācijas pauda gatavību turpināt dialogu ar ūdens nozares asociācijām un atbalstīt ūdens nozares iniciatīvas.

Projekts iWATERMAP tiek īstenots no 2018. gada jūnija. Tajā sadarbojas starptautiskie partneri no Latvijas, Čehijas, Nīderlandes, Rumānijas, Spānijas un Portugāles ar mērķi uzlabot politikas iniciatīvas, lai veicinātu ūdens nozares inovāciju ekosistēmas kritiskās masas attīstību. Lai sasniegtu projekta mērķus, tā ietvaros projekta partneri apmainījās ar pieredzi un veicināja vietējo ieinteresēto pušu dalību ūdens nozares sektora attīstībā. Balstoties uz projekta gaitā gūtajām atziņām un ierosinājumiem, projekta Latvijas partneri – Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Tehniskā universitāte – ir veidojuši nozares ceļa karti, kurā sniegtas rekomendācijas sadarbības modeļa izveidei starp nozares ieinteresētajām pusēm.


Projekta iWATERMAP ieinteresēto pušu semināru organizēja projekta partneri Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Tehniskā universitāte

iWatermap logo ansamblis