Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī paši jaunieši.

Plānojot jaunatnes politiku, tiek izvērtētas jauniešu problēmas, apzināti jauniešu aktivitāšu īstenošanas traucējošie faktori, un attiecīgi noteikti mērķi, uzdevumi un veikti pasākumi, lai tos novērstu un radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Latvijas nacionālās prioritātes jaunatnes jomā:

  • Jauniešu izglītība un apmācība;
  • Jauniešu sociālā iekļaušana;
  • Jauniešu līdzdalība;
  • Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, uzņēmīgums;
  • Jauniešu veselība un labklājība.

Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016. - 2020. gadam radīts ar mērķi – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Jaunatnes politika ir paredzēta visām jauniešu sociālajām grupām. Visiem jauniešiem ir līdzvērtīgas tiesības, neatkarīgi no viņu izglītības, funkcionālo traucējumu veida, etniskās piederības, ģeogrāfiskās lokācijas, ekonomiskā stāvokļa un veselības stāvokļa.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” ir izveidojusi īsu un informatīvu animāciju, kurā ieskicē plāna būtību, mērķus un darbības virzienus, kā arī citu svarīgāko informāciju par plāna ieviešanas būtību. Uzzini vairāk par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu šajā video:

Uzzini vairāk apmeklējot portālu www.jaunatneslietas.lv!