Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie IZM tiesību aktu projekti:

22. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi""VSS-695

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505548

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1.pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi""VSS-696

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505549

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  VSS-697

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505550

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"VSS-698

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505553

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"VSS-699

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505555

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"VSS-700

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505554

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""    VSS-701

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505552

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumos Nr.518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimāzijas statuss” VSS-702

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505551

8. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi""VSS-635

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505104

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"VSS-636

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40505105