Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie IZM tiesību aktu projekti:

(apgriezti hronoloģiskā secībā) 

 

2020. gada 13. augustā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai""

Noteikumu autors
I.Pētersone 67047829
Ieva.Petersone@izm.gov.lv 

G.Kušķe 67047880
Guntra.Kuske@izm.gov.lv 

2020. gada 14. maija

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kreimenes", Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašuma" VSS-372

(Rīkojuma autore M.Adamane 67047756, Madara.Adamane@izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts “Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījuma esošo valsts nekustamo īpašumu nodoršanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu" VSS-371

(Rīkojuma autore I.Rozenštoka 67047765, Ilze.Rozenstoka@izm.gov.lv)

2020. gada 23. aprili

Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts nekustamā īpašuma “TP 2055 Meža skola”, Skolas ielā 5A, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" VSS-331

Noteikumu autors I.Rozenštoka 67047765, Ilze.Rozenstoka@izm.gov.lv

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts nekustamā īpašuma„Trīsstūris”, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" VSS-330

(Noteikumu autors I.Rozenštoka 67047765, Ilze.Rozenstoka@izm.gov.lv)

Ministru kabinetanoteikuma projekta "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" nolikums" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums" VSS-329

(Noteikumu autore I.Terinka,67507975,  Inese.Terinka@izm.gov.lv)

2020. gada 9. aprili

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība" VSS-319

(Noteikumu projekta autori I.J.Mihailovs,67507833, Janis.Mihailovs@ikvd.gov.lv A.Lasmane, 67367202, Agnese.Lasmane@ikvd.gov.lv , A.Jākobsone 67367202, Anna.Jakobsone@ikvd.gov.lv)

Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas dalību Eiropas skolu tīklā" VSS-318

(Informatīvā ziņojumu autore E.Vīka, 67047707, evi.vika@izm.gov.lv )

2020. gada 2. aprili

Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" nolikums" VSS-281

(Noteikumu projekta autore I.Terinka, 67047975, inese.terinka@izm.gov.lv )

2020. gada 26. martā

Noteikumu projekts "Daugavpils tehnikuma nolikums" VSS-279

(Ministru kabineta noteikumu projekta autore I.Terinka, 67047975, inese.terinka@izm.gov.lv )

Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" VSS-278

(Likumprojekta autore : R.Gintaute-Marihina, 67047903, ruta.gintaute-marihina@izm.gov.lv )

2020. gada 12. martā

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020.gadā"VSS-214

(Noteikumu autore : I.Akmentiņa, 67047816, inga.akmentina@izm.gov.lv )

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"VSS-227

(Noteikumu autore : I.Akmentiņa, 67047816, inga.akmentina@izm.gov.lv )

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""VSS-228

(Noteikumu autore: I.Akmentiņa, 67047816, inga.akmentina@izm.gov.lv )

2020. gada 5. martā

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu" VSS-189

(Autors: Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs R. Saksons, 67503753, ronalds.saksons@visc.gov.lv)

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā"VSS-190

(Autors: Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs K.Špūle 60001606, kaspars.spule@visc.gov.lv)

Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"VSS-191

(Autori: Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākais eksperts E.Sīka 67047976, eriks.sika@izm.gov.lv, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte A.Rudzīte 67047807, ance.rudzite@izm.gov.lv )

Informatīvais ziņojums "Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi"VSS-204

(Autore Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore G.Arāja 607047875 gunta.araja@izm.gov.lv ).

2020. gada 20. februārī

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ReferNet tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2020.-2023.gadā"
VSS-133

(autors L.Krastiņa, 67047942, Liga.Krastina@izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Limbažu novada ģimnāzijai" VSS-135

(autors Dz.Mergupe-Kutraite, 67047817, dzintra.mergupe-Kutraite@izm.gov.lv; I.Pavloviča, 67047860, initra.pavlovica@izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai" VSS-136

(autors Dz.Mergupe-Kutraite, 67047817, dzintra.mergupe-Kutraite@izm.gov.lv; I.Pavloviča, 67047860, initra.pavlovica@izm.gov.lv)

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"" VSS-137

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatora ēka TP-4226", Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā" VSS-138

(autors M.Adamane, 67047756, madara.adamane@izm.gov.lv)

Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"VSS-139

(autors A.Jansone, 67047877, Antra.Jansone@izm.gov.lv; A.Depkovska, 67047772, Anita.Depkovska@izm.gov.lv)

2020. gada 6. februārī

Noteikumu projekts "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"" VSS-91

(Noteikumu autori: I.Terinka, 67047975, Inese.Terinka@izm.gov.lv, M.Platonovs, 67507837, Maksims.Platonovs@ikvd.gov.lv, A.Imanta, 67047955, Alla.Imanta@izm.gov.lv)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" VSS-92

(Likumprojekta autore : I.Stūre, 67047899 Inese.Sture@izm.gov.lv)

2020.gada 30.janvārī

Noteikumu projekts "Noteikumu projekts "Smiltenes tehnikuma nolikums" VSS-59

(Noteikumu autore Terinka, 67047975, Inese.Terinka@izm.gov.lv)

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"" VSS-60

(Noteikumu autors K.Veldre, 67047857; Kaspars.Veldre@izm.gov.lv )

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"" VSS-61

(Noteikumu autors K.Veldre, 67047857; Kaspars.Veldre@izm.gov.lv )

Noteikumu projekts "Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi" VSS-62

(Noteikumu autores: D. Laipniece, 67047843, diana.laipniece@izm.gov.lv , N. Mazure, 67047940 Nadezda.mazure@izm.gov.lv )

2020.gada 16.janvārī

Noteikumu projekts "Aizkraukles profesionālās vidusskolas nolikums" VSS-30

Noteikumu autors Inese Terinka, 67047975, inese.terinka@izm.gov.lv

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Eiropas Universitāšu iniciatīvā apstiprināto alianšu īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2020.gadam, kur partneri ir Latvijas augstākās izglītības iestādes" VSS-29

Autori: Daiga Ivsiņa, 67047874, daiga.ivsina@izm.gov.lv, Evi Vīka, 67047707, evi.vika@izm.gov.lv

2019.gada 19.decembrī

Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2019.-2023.gadam" VSS-1243

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 1.septembra rīkojumā Nr.477 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā"" VSS-1260

2019.gada 12.decembrī

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"" VSS-1223

(Noteikumu autore I.Akmentiņa, 67047816 inga.akmentina@izm.gov.lv)

Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" VSS-1224

(Noteikumu autore S.Treimane, 67047924, sanita.treimane@izm.gov.lv)