Satversmes 4. pantā noteikts, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda.
Valsts valodas regulējumu nosaka Valsts valodas likums.

Likuma mērķis ir nodrošināt:

• latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību;
• latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
• tiesības brīvi lietot latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā;
• mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimto valodu vai citas valodas;
• latviešu valodas ietekmes palielināšanu Latvijas kultūrvidē, veicinot ātrāku sabiedrības integrāciju.