Satversmes 4. pantā noteikts, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda.
Valsts valodas regulējumu nosaka Valsts valodas likums.

Likuma mērķis ir nodrošināt:

• latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību;
• latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
• tiesības brīvi lietot latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā;
• mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimto valodu vai citas valodas;
• latviešu valodas ietekmes palielināšanu Latvijas kultūrvidē, veicinot ātrāku sabiedrības integrāciju.


Seminārs Valsts valodas politika valodas attīstībai un lietojumam”

2023. gada 13. decembrī Valsts valodas politikas nodaļa rīkoja semināru “Valsts valodas politika valodas attīstībai un lietojumam”. Seminārs bija veltīts valsts valodas politikas plānošanai valodas noturības aspektā.

Sociolingviste, LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā, Dr.habil. philol. Ina Druviete referātā “Sasniegumi un neatrisinātie jautājumi Latvijas valodas politikā: atskats uz trīs gadu desmitu pieredzi” uzsvēra, ka “latviešu valodas noturības līmenis būs atkarīgs galvenokārt no etnosa mobilizācijas spējas valodas prioritāra lietojuma nodrošināšanā”.

Valsts valodas centra direktors Dr.habil.med. Māris Baltiņš iepazīstināja ar centra paveikto un vēl veicamajiem darbiem.

Latviešu valodas aģentūras direktore, Dr.philol. Inita Vītola referēja par sistēmisku un sistemātisku darbību valsts valodas atbalstam un lietojumam, bet Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Mag.philol. Anta Lazareva runāja par Valsts valodas prasmes pārbaudes aktualitātēm.